Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
  
Leder
 
 
 

Delegation – et af flere fokusområder i det risikobaserede tilsyn. Skal vi hjælpe hinanden?  

 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ved tilsyn i bl.a. kommunal tandpleje haft blikket rettet mod delegation af sundhedsfaglige opgaver til medhjælp. Styrelsen har haft fokus på, at det er gjort på en måde, som ikke kompromitterede patientsikkerheden.
 
Styrelsen har ved flere lejligheder konstateret, at dette ikke var tilfældet. Styrelsen har påbudt, at delegation af forbeholdte sundhedsopgaver skulle ophøre indtil tandlægevirksomhedens tandlægefaglige leder havde beskrevet og implementeret de nødvendige procedurer. Det er særligt bestemmelserne om, at den autoriserede sundhedsperson skal sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven. Endvidere samt bestemmelserne om, at den autoriserede sundhedsperson i fornødent omfang skal føre tilsyn med medhjælpens udførelse af den delegerede opgave.

SPØRGSMÅL OM DELEGATION
ATO rejste på vegne af de kommunale tandplejer en række spørgsmål i relation til delegation. Det drejer sig f.eks. om hvornår eller i hvilke sammenhænge en opgave som f.eks. tandbørsteinstruktion, der isoleret set næppe kan anses for en sundhedsforbeholdt opgave, alligevel skal anses for at være en forbeholdt sundhedsopgave, som skal delegeres. Det drejer sig endvidere om hvor grænsen går mellem rammedelegation (delegation af en bestemt opgave / opgavetype til en gruppe af medhjælpere) foretaget af tandplejens overtandlæge og den individuelle delegation foretaget af den enkelte autoriserede medhjælp til en bestemt eller nogle bestemte medhjælpere f.eks. indenfor et tandplejeteam.
 
Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke givet svar på de fremsendte spørgsmål endnu. Så indtil der foreligger endelig autoritativ fortolkning fra Styrelsen, så må de enkelte kommunale tandplejer sikre sig at de følger autorisationslovens bestemmelser og den fortolkning der hidtil har været lagt til grund i de kommunale tandplejer:
 
  • Overtandlægen foretager rammedelegation af de opgaver som en gruppe af medhjælpere f.eks. klinikassistenter udfører som led i den opgavefordeling, der er besluttet i tandplejen. Det vil typisk være opgaver som medhjælpen har i kraft af sin grunduddannelse, gennemført efteruddannelse eller lokal oplæring. 

  • Den enkelte sundhedsperson foretager delegation af de særlige forbeholdte sundhedsopgaver, som en enkelt medhjælper eller nogle få medhjælpere løser indenfor et tandplejeteams samlede opgaveløsning.

  • Overtandlægen sikrer sig, at opgaven er beskrevet, medhjælpens kompetencer til opgaveløsningen er vurderet tilstrækkelige, medhjælpen er behørigt instrueret og har accepteret at påtage sig opgaven, ligesom der føres løbende tilsyn og kontrol med kvaliteten af de udførte delegerede opgaver uanset om delegation er sket ved rammedelegation fra overtandlægen eller som delegation fra den enkelte sundhedsperson. Overtandlægen er ansvarlig for at dokumentere dette med procedurebeskrivelser m.v., der imødekommer Styrelsen for Patientsikkerheds krav til dokumentation for, at autorisationslovgivningens bestemmelser opfyldes.
 
LAD OS UDVEKSLE VIDEN
Delegation er blot et af mange fokuspunkter for Styrelsen for Patientsikkerhed. Mængden af dokumentationsmateriale, der skal være til stede ved tilsynets besøg er omfattende. ATO’s Hovedbestyrelse foreslår derfor at de kommunale tandplejer hjælper hinanden ved at udveksle procedurebeskrivelser m.v. ATO vil stille faciliteter til rådighed på hjemmesiden, hvor vi kan uploade procedurebeskrivelser og andet dokumentationsmateriale, som netop din tandpleje har udarbejdet. Andre kommunale tandplejer vil så kunne lade sig inspirere, når de selv skal udforme materiale. Dokumenterne tænkes lagt på ATO’s hjemmeside – den lukkede medlemsdel, så dokumenterne ikke er tilgængelige for andre end dine kolleger.
 
 
ATO håber, du vil være med.
 
Overtandlægerne vil inden jul modtage en mail om, hvordan ATO tænker, at offentliggørelse af dokumenter kan finde sted. 
 
Medlemmerne ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Hovedbestyrelsen i ATO.
 
 
 
ATO’s og PTO’s fælles høringssvar vedr. målepunkter 2018

 
14. december 2017