Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 
  
Leder
 
 
 

Tandlægeområdet i politisk fokus

Sommeren er over os og ferien nærmer sig. På Slotsholmen arbejdes der med mange af tandplejens kerneområder.
Målet for ATO er at skabe mere lighed i tandsundhed og mest mulig tandsundhed for tandplejemidlerne, men er det også det politikerne på Slotsholmen reelt søger?
 
Det risikobaserede tilsyn
Sundhedsministeriets arbejdsgrupper om journalføring og delegation er godt i gang med deres arbejde. Det samme er Styrelsen for Patientsikkerheds arbejdsgruppe om instrukser.
ATO’s udgangspunkt for arbejdet i disse grupper er, at der skal være en balance mellem de dokumentationskrav som stilles og den reelle risiko for patienternes sikkerhed. Tandlægeområdet er et lavrisikoområde, og det bør dokumentationskravene  afspejle .
 
• Journalføring bør ske med udgangspunkt i, at journalen er et arbejdsredskab for sundhedspersoner, hvor sundhedspersoner kan videregive de nødvendige oplysninger om  patientens sundhedsmæssige forhold til andre sundhedspersoner. Brug af standardfraser særligt på lavrisikoområder skal være en del af journalføringsmulighederne. Journaliseringskravene bør indrettes herefter.
 
• Delegation til andre personalegrupper skal ske på baggrund af disses uddannelsesmæssige kompetencer herunder ved kompetencegivende efter- og videreuddannelse. De beskrevne virksomhedsområder for sundhedspersoner må derfor tilpasses sundhedspersonernes uddannelsesmæssige kompetencer, hvor disse ikke er afspejlet i den nuværende beskrivelse. Definitionen af visse sundhedsfremmende og forebyggende ydelser skal tilpasses, så enkelte af disse ydelser kan leveres af klinikassistenter, der jo ikke er sundhedspersoner, uden delegation. Klinikassistenter uddannes og trænes i en række af de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Alternativt skal personalegruppen autoriseres og tildeles et virksomhedsområde, der modsvarer deres uddannelse.
 
• Instrukser (faglige) er efter vor opfattelse velbegrundede på områder, hvor sundhedsfaglige opgaver forudsætter delegation eller, hvor opgaver varetages af flere sundhedspersoner i et samarbejde. Instrukserne skal beskrive opgaven, dens indhold, kravene til hvornår og til hvem medarbejderen skal reagere, når opgaven ikke kan løses indenfor delegationsbeskrivelsen samt ansvarsfordelingen mellem involverede medarbejdere, som løser delmængder af en fælles opgave.
Herudover bør instruksen beskrive hvem og hvordan det faglige tilsyn med delegerede opgaver gennemføres.
Herudover er der opgaver i at få ændret ved nationale retningslinjer m.v., hvor der nogle steder ikke er sammenhæng mellem kravene og den reelle patientrisiko ved tandlægearbejde. Det gælder f.eks. visse bestemmelser i de nationale infektionshygiejniske retningslinjer. Ændringer på disse områder sker formentlig først ved den generelle evaluering af tilsynet i 2020. 
ATO arbejder for, at der kommer politisk vilje til at opstille regelsæt tilpasset den risiko, der er på forskellige sundhedsområder samt opstille regelsæt, der tager udgangspunkt i at journaler, delegation og instruktion er arbejdsredskaber for sundhedspersoner og derigennem til gavn for patientsikkerheden.  
 
 
 
Tandlægemangel
I tandplejeprognoserne i 2010 og 2013 konkluderede Sundhedsstyrelsen, at der skulle optages flere tandlægestuderende. På trods af disse anbefalinger er der ikke optaget flere studerende på tandlægeuddannelserne. Ved et møde i Sundhedsstyrelsen den 6. juni 2018 fik vi bekræftet, at
Sundhedsstyrelsen ikke har ændret opfattelse.
ATO, PTO og TF har derfor forsøgt sig med en ny og samlet henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren for at få optaget flere studerende. Det er ministeren, der i de årlige finanslove fastlægger optagelsestallet på bl.a. tandlægeskolerne.
I maj 2018 var der 15 ledighedsberørte svarende til 11 årsværk. I samme periode var der opslået mere end 60 ledige stillinger.
Det er derfor på høje tid at handle, også selv om Sundhedsstyrelsen planlægger en ny tandplejeprognose i 2019. Der er ingen tegn på at denne vil ændre på billedet af den tandlægemangel, vi konstaterer i såvel privat som offentlig tandlægepraksis.
En ny model for voksentandplejen
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby skød arbejdet i gang ved et møde i ministeriet den 13. juni. Der er umiddelbart mange gode intentioner om et tandplejesystem, der skal være sundhedsfremmende og forebyggende, sikre mere lighed i tandsundhed og fastholde en høj tandsundhed i den danske befolkning.
Det er pejlemærker og intentioner, som vi langt hen ad vejen er enige i. Når vi i ATO går til opgaven med en vis reservation skyldes det, at den politiske aftale samtidig indeholder en fastfrosset økonomisk ramme og at der samtidig lægges op til et langt mere konkurrencefyldt marked. Skaber hårdere konkurrence mon mere lighed i tandsundhed? ATO forholder sig kritisk. Den fastfrosne økonomiske rammer er  et urimeligt udgangspunkt ikke mindst taget i betragtning, at mens sundhedsområdet – det somatiske såvel som det psykiatriske – får tilført mange milliarder, så er der i samme periode sket en reduktion på tandplejeområdet på mindst 300 millioner kr. ud over de løbende effektiviseringskrav til den offentlige tandpleje. Samtidig er der frie priser på en række ydelser, så patientandelen kan øges. Tandpleje er i modsætning til de fleste andre sundhedsområder et livslangt sundhedsfremmende og forebyggende forløb, hvor invasiv behandling skal bruges når det er den rigtige løsning i forhold til borgerens mulighed for at styre og påvirke risikofaktorerne.
 
Det bliver en spændende sommer og et varmt efterår på tandplejeområdet.
Vi ønsker jer alle en god sommer.
ATO’s Hovedbestyrelse.
14. juni 2018