Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 
 


ATO skifter kaptajn, men fastholder kursen


På generalforsamlingen den 8. oktober 2020 blev Hanne Jacobsen valgt som formand for ATO. Hanne skal lede foreningens arbejde sammen med den generalforsamlingsvalgte hovedbestyrelse, der ud over formanden består af Chris Christensen, Christa Buch, Helle Søderberg, Irene Lund og Marianne Bjerke. 

ATO’s Hovedbestyrelses primære opgave er at arbejde med tandplejens rammevilkår, mens opgaven med tandlægers løn- og ansættelsesvilkår er delegeret til ATO’s to forhandlingsudvalg (det offentlige og det private).

ATO's Hovedbestyrelse arbejder for:

  • at få uddannet flere tandlæger ved at øge studenteroptaget på tandlægeuddannelserne yderligere
  • at få uddannet flere specialtandlæger i ortodonti ved at få øgede finanslovsbevillinger til flere videreuddannelsespladser de kommende år samt sikre, at uddannelsesstillingerne besættes med kandidater, der tilgår det danske arbejdsmarked,

så der igen kan blive balance mellem udbud af og efterspørgsel efter tandlæger og specialtandlæger.

ATO's Hovedbestyrelse arbejder endvidere for:
at få et samlet kommunalt voksentandplejetilbud med ensartet maksimeret egenbetaling til borgere, der visiteres til omsorgstandpleje, specialtandpleje og social tandpleje,

  • at kommunerne gives frihed til selv at organisere voksentandplejetilbuddet til alle borgere, der modtager kommunalt tandplejetilskud efter sundhedslovens § 135 og efter den sociale lovgivning (§§ 82 og 82 a i lov om aktiv socialpolitik og § 14 i lov om social pension),
  • at den kommunale ungdomstandpleje udvides til at omfatte de 18 – 25 årige i det ordningen udbygges trinvis med en årgang hvert år og begrænset til cariesaktive (zone 3 og 4 med caries i mere end 6 flader). Ordningen kan udbygges yderligere i takt med, at der uddannes et tilstrækkeligt antal tandlæger, 
  • at tilskudssystemet i den regionale voksentandpleje ændres fra det nuværende ydelsesbestemte tillæg til alle – til et tandplejetillæg, der ydes i forhold til borgerens socio-økonomiske forhold. I denne forbindelse bekendtgørelsesfastlægges, hvilke nødvendige og helbredsmæssigt velbegrundede ydelser det offentlige kan yde tilskud til,
  • at kommunerne får visitationsretten i forhold til al offentlig betalt tandreguleringsbehandling af børn og unge,

for at skabe mere lighed i tandsundhed (sunde tænder for alle) og få mest mulig tandsundhed for de offentlige tandplejemidler.

ATO's Hovedbestyrelse arbejder sidst men ikke mindst for at respekten og tilliden til tandlæger bevares ved:

  • at mindske unødige dokumentationskrav og bringe tilliden til tandlægernes faglighed tilbage herunder styrke den fagprofessionelle ledelse af al offentlig og privat tandlægevirksomhed,
  • at styrke grunduddannelsen og etablere en egentlig turnus med specifikke faglige krav for opnåelse af ret til selvstændigt virke,
  • at sikre at udenlandske tandlæger kan dokumentere sproglige og faglige kompetencer på samme niveau som dansk uddannede tandlæger inden de meddeles dansk autorisation, så patientsikkerheden kan være i top, 
  • at udbrede viden og forståelse for, at en høj tandsundhed og en god mundhygiejne har betydning for udvikling og kontrol af en række andre for samfundet omkostningsfulde sygdomme.

Slut op om ATO og vær med til at skabe fremtidens tandpleje.

ATO's Hovedbestyrelse

22. oktober 2020​