Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 
 


Lov om socialtandpleje vedtages 25. juni


Folketinget forventes i dag, den 25. juni, at vedtage en ændring af Sundhedsloven, der pålægger kommunerne at tilbyde de mest socialt udsatte borgere vederlagsfri tandbehandling. Sundhedsministeriet har estimeret, at det drejer sig om ca. 15.000 borgere, der vil blive omfattet af lovens skal- bestemmelser. Kommunerne kan herudover efter individuel vurdering tilbyde udsatte borgere, der på grund af særlige sociale problemer ikke eller kun vanskeligt vil kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud, tandbehandling efter lovens bestemmelser. Et flertal i Sundheds- og Ældreudvalget har i udvalgsbetænkningen indstillet lovændringen vedtaget som oprindeligt fremsat 


Ændringerne i Sundhedsloven vil blive fulgt af ændring af tandplejebekendtgørelsen samt ændringer i vejledningen om omfanget af og kravene til kommunal tandpleje.

ATO ser ændringen af Sundhedsloven som et skridt i den rigtige retning mod at skabe mere lighed i tandsundhed ved at anvende tandplejemidlerne på en gruppe borgere, der dels har store tandplejemæssige udfordringer, dels ikke rummes i det nuværende tandplejesystem.

Det danske tandplejesystem beskrives ofte som et kludetæppe med de mange forskelligartede tilbud og tilskudsordninger. Lovændringen om social tandpleje er endnu en klud til tæppet.

ATO havde gerne set en tandplejereform med etablering af et samlet kommunalt voksentandplejetilbud forstået som følger:

Kommunerne gøres ansvarlig for et kommunalt voksentandplejetilbud, der omfatter de voksne borgere, som kan visiteres til omsorgstandpleje, specialtandpleje eller social tandpleje samt de voksne, som har ret til tilskud til tandpleje efter den nuværende lovgivning (§§ 82 og 82 a i lov om aktiv socialpolitik og § 14 i lov om social pension). Vi foreslår at tilskudsordningerne flyttes fra sociallovgivningen til sundhedslovgivningen.
Kommunerne gives pligt til at organisere tandplejetilbuddet til disse grupper af voksne borgere ved egen kommunal klinik, ved fælleskommunal klinik, ved aftale med regionstandplejen, ved privatpraktiserende tandlæge med hvem kommunen har en aftale eller ved en kombination af disse muligheder.
Der fastsættes en ensartet maksimal egenbetaling for alle, der efter sundhedslovgivningen visiteres til deltagelse i det kommunale voksentandplejetilbud.

Der fastlægges en behandlingsstandard for de behandlinger, der kan gennemføres med offentligt tilskud i det kommunale voksentandplejetilbud. Behandlingsstandarden fastlægges ud fra den tandbehandling, der findes nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Behandlingsstandarden fastlægges i bekendtgørelsesform på samme måde som behandlingskriterierne for iværksættelse af tandreguleringsbehandling. Det kan i bekendtgørelsen anføres, at særligt dyre behandlinger skal forhåndsgodkendes af kommunen inden behandlingen iværksættes.

Der overføres midler fra det regionale tilskud til tandpleje til den kommunale ordning svarende til de borgere, der overføres fra regionalt tandplejetilskud til kommunalt tandplejetilskud og der tilføres midler svarende til den forventede tilgang af borgere jf. erfaringer fra forsøgsordninger på området.

Borgere omfattet af sundhedslovens § 135 (tilskud til ulykkesbetingede tandskader) som er tilknyttet kommunal voksentandpleje får tandbehandling betalt af kommunen ligesom borgere, der er berettiget til tilskud efter den statslige erstatningsordning for voldsofre overføres til den kommunale ordning og pengene overføres til kommunerne for de borgere, der er tilknyttet kommunal voksentandpleje.

Der fastlægges rettigheder for de af det kommunale tandplejetilbud omfattede borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan transportere sig til tandbehandling. Rettigheden bør omfatte ret til ledsaget transport. Ledsageren skal være i stand til at forflytte borgere, der af fysiske årsager har behov for dette.

I ATO håber vi fortsat, at en sådan reform kan gennemføres som en del af drøftelserne om en ny model for voksentandplejen, der på grund af regeringsskifte og coronakrise har været sat på stand by.

ATO’s Hovedbestyrelse


25. juni 2020
​​