Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Leder 
 
 
 

Fremtidens tandpleje - ATO efterlyser en samlet finansieret plan

 
 

Fremtidens tandpleje diskuteres i forskellige fora og med forskelligt udgangspunkt.

 

 
I NRTV (Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse) er det aktuelle tema fremtidens tandpleje set i et uddannelsesmæssigt og videreuddannelsesmæssigt perspektiv. Hvilke problemer skal fremtidens tandlæge løse – og hvordan skal tandplejepersonalets grunduddannelser og videreuddannelser skrues sammen for at løse fremtidens tandpleje. Som baggrund for den aktuelle temadiskussion ligger bl.a. 
• Ønskerne om etablering af en egentlig turnusordning for tandlæger jf. Sundhedsstyrelsens tidligere indstilling om etablering af en sådan ordning.
• Ønsket om etablering af flere tandlægefaglige specialer jf. Sundhedsstyrelsens tidligere rapport om fagområder og specialer på tandlægeområdet.
 
Begge ønsker er afvist af Sundhedsministeriet med henvisning til, at der ikke kan findes finansiering til ønskerne.
I Sundhedsministeriets ministerielle arbejdsgruppe og det tilknyttede dialog- og inddragelsesforum skal der forhåbentlig diskuteres nye modeller for voksentandplejen i nær fremtid. Der er et politisk ønske om at forenkle de mange tandplejesystemer, ligesom der er udtrykt et politisk ønske om at få mere tandsundhed for den rammebevilling, der ydes til tilskud i voksentandplejen og mere lighed i sundhed. ATO har stillet konkrete forenklingsforslag i en henvendelse til Sundhedsminister Magnus Heunicke – du kan læse henvendelsen her.
 

I arbejdsgruppens mandat er det slået fast, at forslag skal kunne gennemføres uden en udvidelse af den allerede afsatte ramme til tilskud til voksentandpleje, der er på ca. 1,5 milliarder kroner.
 
I Finanslovsaftalen er der afsat midler (40 millioner i 2020 og 60 millioner i hvert af årene 2021 -2023) til at finansiere et kommunalt tandplejetilbud til de socialt mest udsatte borgere som f.eks. hjemløse og misbrugere. Finanslovsaftalen specificerer ikke hvordan gruppen skal afgrænses, for at de relativt få midler, der er afsat, kan række. Finanslovsaftalen fastlægger heller ikke, hvordan midlerne skal fordeles kommunerne imellem.
 
 
I dag er stort set alle børn og unge under 18 år omfattet af et regelmæssigt og vederlagsfrit tandplejetilbud, mens det er ca. 60 % af voksenbefolkningen, der med en tilskudsandel på ca. 15 % og en egenbetaling på gennemsnitligt 85 % anvender et regelmæssigt tandplejetilbud. Overrepræsenteret i de grupper, der ikke anvender et regelmæssigt tandplejetilbud er de unge (18 – 25-årige) samt de befolkningsgrupper med det ringeste uddannelsesniveau og den laveste indkomst. Sidstnævnte gruppe tæller såvel lavindkomstgrupper på arbejdsmarkedet som socialt udsatte borgere, hvis økonomiske grundlag er arbejdsløshedsunderstøttelse, kontanthjælp, uddannelsesydelser og lignende eller social pension.
I dag er tandsundheden blandt børn og unge (0 -18-årige) bedre end nogensinde. Forbedringspotentialet ligger primært hos de ca. 20 % børn og unge, der repræsenterer ca. 80 % af de konstaterede tandsygdomme. Tandsundheden er også god hos den del af voksenbefolkningen, der anvender regelmæssig tandpleje. Forbedringspotentialet ligger i at få flere af de ca. 40 % af voksenbefolkningen, der ikke anvender regelmæssig tandpleje, og hvis tandsundhed er betragteligt ringere, til at benytte sig af et regelmæssigt tandplejetilbud, der dels er tilpasset deres behov, dels er økonomisk overkommeligt for disse lavindkomstgrupper.
 
Forbedringspotentialet ligger også i at sikre, at alle, der har behov for pleje, som en del af deres plejeplan får hjælp til at opretholde en høj mundhygiejne. Det har betydning for en god tandsundhed, men har i høj grad indflydelse på forebyggelsen af andre kroniske lidelser som f.eks. diabetes, iskæmisk hjertekarsygdom og lungebetændelse.
 
 
Velfærdssamfundet Danmark må nødvendigvis finde og finansiere løsninger, der gør regelmæssig tandpleje muligt for de grupper, der i dag ikke kan anvende det eksisterende tandplejetilbud. Velfærdssamfundet Danmark må nødvendigvis tage stilling til om tilskudsmidlerne i voksentandplejen anvendes optimalt i forhold til at skabe mest mulig tandsundhed for pengene. Tilskuddet i voksentandplejen bør efter ATO’s opfattelse omlægges, så tandplejetilskuddets størrelse gøres afhængig af borgerens økonomiske formåen. I denne forbindelse bør det også fastlægges, i hvilke situationer de forskellige tandplejeydelser herunder de omkostningstunge ydelser anses for ”nødvendige og helbredsmæssigt velbegrundede” og dermed kan udløse offentligt tilskud.
 
 
Velfærdssamfundet Danmark må nødvendigvis sikre, at samfundet i et tilstrækkeligt omfang uddanner og videreuddanner tandplejepersonale, der kan imødekomme fremtidens diagnostiske, sundhedsfremmende, forebyggende og behandlingsmæssige behov. I dag kan der konstateres et stort behov for at uddanne flere tandlæger og specialtandlæger.
I ATO efterlyser vi derfor en samlet og finansieret plan for fremtidens tandpleje, der kan give svar på:
1. Hvordan skal tandplejesystemet, der skal kunne levere regelmæssige tandplejeydelser til mindst 90 % af befolkningen opbygges og finansieres?
2. Hvilke tandplejeydelser, skal der leveres i fremtidens tandpleje, som dels skal dække vedligeholdelse af tandsættet hos en aldrende befolkning med egne tænder, dels skal medvirke til at forebygge en række kroniske sygdomme som iskæmiske hjertekarsygdomme, diabetes og lungebetændelser?
3. Hvordan vi indretter grund- og videreuddannelse for tandplejesystemets aktører (tandlæger, tandplejere og klinikassistenter), så tandplejeteamet kan imødekomme fremtidens tandplejefaglige behov?
4. Hvordan sikrer vi, at der uddannes et tilstrækkeligt antal tandlæger, tandplejere og klinikassistenter til at levere fremtidens tandplejefaglige sundhedsydelser?
 
 
Sagt med andre ord er der et behov for en ny ATFO rapport (Modeller for en fremtidig tandsundhedspolitik – Redegørelse fra en arbejdsgruppe vedrørende tandplejens fremtidige organisation (ATFO) – Sundhedsstyrelsen 1985), der giver et samlet svar på ovenstående og anviser en samlet gerne flerårig finansierings og implementeringsplan.
 
 
ATO’s Hovedbestyrelse
 
12. december 2019