Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Sammenlægningsforhandlingerne med TF er afsluttet uden resultat
– ATO fortsætter uændret

 
Forhandlingerne med TF om sammenlægning blev den 20. september 2017 afsluttet uden resultat. Det betyder, at ATO fortsætter uændret.
 
 
ATO måtte konstatere, at TF’s tilbud om:
• at ATO's medlemmer skulle optages i TF i TF’s nuværende struktur
• at ATO ikke længere kunne optage medlemmer, men udelukkende bestå af de medlemmer, der på sammenlægningstidspunktet var medlemmer af ATO
• at ATO skulle giver TF fuldmagt til, at TF kunne forhandle overenskomster på ATO's vegne, og at ATO forpligtede sig til efterfølgende at godkende forhandlingsresultatet
• at ATO skulle fortsætte som såkaldt juridisk person uden selvstændige politiske eller administrative aktiviteter (et tomt skuffeselskab)
• at ATO inden for en tidsfrist på tre år skulle beslutte, om ATO ville udtræde af TF eller nedlægge sig selv endeligt
…på intet punkt imødekom ATO.
 
ATO har i forhandlingsforløbet forladt sit udgangspunkt med et Tandlægeforbund med søjlestruktur for at imødekomme TF. I forsøget på at tilpasse sig organisatorisk til TF's struktur har ATO foreslået, at der blev oprettet en landsdækkende forening KAT (Kommunalt Ansatte Tandlæger), der havde alle kommunalt ansatte tandlæger som medlemmer. KAT skulle havde status som regionsforening i TF's struktur og indgå i Offentligt Ansatte Tandlægers Udvalg på linje med statsansatte tandlæger og regionsansatte tandlæger.
 
KAT skulle være bærer af ATO's nuværende forhandlingsret uden, at TF skulle afgive sin del af den delte forhandlingsret. På denne måde ville der være status quo på forhandlingsretten, hvis sammenlægningen senere viste sig uholdbar. På samme måde ville alle kommunalt ansatte tandlæger bevare det medlemstilhørsforhold, de havde på sammenlægningstidspunktet. Nye kommunalt ansatte tandlæger, der blev medlemmer efter sammenlægningen, ville skulle vælge medlemstilhør i tilfælde af, at sammenlægningen ikke kunne holde.
 
De kommunalt ansatte ville lade udtaleretten ske gennem TF’s Hovedbestyrelse, hvor KAT forventede at blive repræsenteret helt i overensstemmelse med TF’s struktur. Du kan læse mere om dette i den status ATO's Hovedbestyrelse gav i lederen i nyhedsbrevet 18. maj 2017.
 
Læs lederen her, ligesom du kan læse en kronologisk gennemgang af forhandlingsforløbet nederst i dokumentet.
 
TF har fra første færd givet udtryk for, at TF ikke ønskede at ændre ved sin organisatoriske struktur for at kunne rumme alle tandlæger. TF har på intet tidspunkt i forhandlingerne spillet ind med en eneste ændring i egen organisatorisk struktur for at rumme ATO. Når ATO's Hovedbestyrelse alligevel har fortsat forhandlingerne, skyldtes det, at TF formandens formulering i brev af 29. juni 2016 om, at TF ikke kunne drømme om at stjæle ATO’s forhandlingsret gav håb om, at der på trods af TF's stejle holdning kunne findes et kompromis. ATO's Hovedbestyrelse måtte med beklagelse konstatere, at der ikke var realiteter bag denne formulering, og derfor gav det ikke længere mening at fortsætte dialogen.
 
ATO’s Hovedbestyrelse har forståelse for, at det giver mening for de privatpraktiserende tandlæger at være organiseret i regionsforeninger. Aftaler udlægger opgaver bl.a. til patientklagesystemet til hver af de fem regioner og de tilhørende regionsforeninger i TF. Tandlæger, der arbejder i kommunerne, har ikke tilsvarende opgaver hverken i forhold til regioner eller kommuner. De kommunalt ansatte tandlæger har derimod behov for på tværs af alle landets kommuner at have et landsdækkende forum til erfaringsudveksling, holdningsdannelse og ideudvikling i forhold til den kommunale tandpleje og de rammevilkår, som den kommunale tandpleje skal fungere i.
 
Samtidig er der behov for en tværgående lønpolitik, der sikrer de kommunalt ansatte tandlæger en sammenlignelig løn for sammenlignelige kvalifikationer og funktioner på tværs af kommunerne. ATO's Hovedbestyrelse har derfor svært ved at forstå, hvorfor TF vil fastholde de kommunalt ansatte tandlæger i en regionsstruktur, der er tilpasset behovet i privat praksis. Der synes ikke at være plads og rum for forskellighed i TF's organisatoriske struktur. TF har kritiseret ATO for at have ufravigelige eller ultimative krav. Forhandlingsforløbet viser dog, at det er TF, der har sådanne ufravigelige eller ultimative krav.
 
ATO vil fortsætte uforandret med at kæmpe for gode løn- og ansættelsesvilkår for offentligt såvel som privat ansatte tandlæger. ATO vil med udgangspunkt i vores værdier kæmpe for gode rammevilkår for udøvelse af tandlægeerhvervet i både offentlig og privat tandpleje. Det er fortsat vores vision at samle alle tandlæger i en forening med tilstrækkelig rummelighed til og respekt for, at vi kan være forskellige.
 
ATO's Hovedbestyrelse fortsætter dialogen med PTO, der langt hen af vejen deler ATO's organisatoriske synspunkter, ligesom vi kan konstatere enighed på en række fagpolitiske spørgsmål. Det gælder blandt andet et øget studenteroptag på tandlægeskolerne, da der efter begge foreningers opfattelse uddannes for få tandlæger, underfinansiering af tandlægeuddannelsen, tandlægers retsstilling i tilsyns- og patientklagesager, og det faktum at private tandlægeklinikker skal ejes og drives af tandlæger, ligesom de kommunale klinikker fagligt og administrativt skal ledes af en tandlæge. Vi møder endvidere hos PTO vilje og lyst til at diskutere emner, som vi i udgangspunktet ikke nødvendigvis er enige om.
 
ATO vil naturligvis samarbejde med Tandlægeforeningen i den udstrækning foreningerne kan opnå enighed om mål og midler til at forbedre tandsundheden for borgerne og forbedre vilkårene for forskning og uddannelse på det odontologiske område osv.
 
 
Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
 
 
 
21. september 2017