Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Resultatet af OK 18

 
 
Der er opnået forlig om fornyelse af aftale og overenskomst for tandlæger torsdag d. 3/5 2015 kl. 21:30.
 
 
Forliget for tandlæger indeholder
Pensionsprocenten øges fra 20,27%  til 20,74% pr. 1/4 2019. Her skal man være opmærksom på, at man i stedet kan vælge kontant udbetaling i stedet for pension for den del af pensionsbidraget der overstiger 15,8%.
 
 
Samtidigt blev aldersgrænsen på 25 år for at være omfattet af pensionsordningen ophævet pr. 1/4 2019 således at alle straks ved ansættelsen i den kommunale tandpleje omfattes af pensionsordningen. Jf. § 10 stk. 1.
 
 
Forsøgsordningen med adgang til individuelle lønforhandlinger for overtandlæger, klinikchefer samt tandlæger, der har kompetence til at indgå aftaler for andre tandlæger gøres permanent.
 
 
Tilsvarende gøres forsøgsordningen med adgang til højere individuel arbejdstid (plustid), således at årsnormen kan udvides fra de nuværende 1440 timer til maksimalt 1635 timer årligt permanent.
 
 
Det blev præciseret at anciennitet beregnes på baggrund af arbejde som tandlæge. Dette betyder, at der ikke længere kan være tvivl om, at ansættelse som tandlæge i andre sektorer end den kommunale tandpleje skal indgå i ancienniteten.
 
 
Timelønnen, som kun omfatter tandlæger, der er ansat under 1 måned, ændres således at værdien af egetpensionsbidraget (1/3 af pensionsbidraget) ikke længere indgår i timelønnen jf. § 22 stk. 1.
 
 
Udviklingsprojektet vedr. arbejdstid, ledelsesopgaver og normering i den kommunale tandpleje fra OK-13 og OK-15 videreføres uændret, idet det bemærkes, at projektet aldrig er sat i gang. På trods af det vil KL ansøge om, at der tilføres yderligere midler. Projektet skal afdække og undersøge:
 • De bekymringsfelter og behov som KL ser i forhold til arbejdstidsregler samt fremkomme med forslag til nye regler OK-18.
 • Eventuelle udfordringer i organiseringen af den kommunale tandpleje i relation til normeringsbestemmelserne, hvilket kan oversættes til om det skal være en tandlæge, som leder den kommunale tandpleje.
 • Om overenskomstens bestemmelser om stillingskategorier er i overensstemmelse med, hvordan kommunerne organiserer sig.
 • De karrieremuligheder der er i den kommunale tandpleje, herunder hvordan tandlæger udvikler interesser for ledelsesopgaver.
 • Hvilke stillingskategorier der er chef/leder, specialist og basismedarbejder.

Det generelle resultat indeholder
 
Forbedring af reallønnen:
 • De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,82 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen
 • Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden at være 5,08 %
 
Generelle lønstigninger:
 • Generelle aftalte lønstigninger i 2018 2,4%
 • Generelle aftalte lønstigninger i 2019 1%
 • Generelle aftalte lønstigninger i 2020 2,7%
 
Reguleringsordning uden privatlønsværn
 • Der genindføres en symmetrisk udmøntning ligesom i perioden før 2015
 • Såfremt den kommunale lønudvikling har ligget under henholdsvis over den private lønudvikling udmønter reguleringsordningen 80% af forskellen
 
 

Herudover er aftalt følgende:
 • Rekrutteringspulje (vedrører social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker)
 • Lavtløns- og ligelønsprojekt (vedrører laveste løntrin samt udligning kønsforskelle i aflønning)
 • Lærernes arbejdstid (kommission)
 • Den betalte spisepause
 • Ny ferieaftale (samtidighedsferie). Nyansatte kan holde ferie allerede første år. 6. ferieuge videreføres uændret.
 • Tryghedspuljen videreføres. (vedr. overenskomstgrupperne i OAO, FOA, BUPL, SHK og Forhandlingskartellet)
 • Uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært” (vedr. 3F, FOA, HK Kommunal, Serviceforbundet, SL, TL og BUPL)
 • Forbedringer af Aftale om fravær af familiemæssige årsager 
  -Løn til faren/medmoren i relation til sorgorlov, således at begge forældre får ret til fravær med løn i indtil 14 uger i de tilfælde, hvor barnet dør inden den 32. uge
 • Retten til omsorgsdage udvides til også at gælde plejeforældre hos hvem barnet har adresse
  Retten til fravær med løn ved fertilitetsbehandling udvides til at gælde alle ansatte, der undersøges og/eller behandles for barnløshed, der skyldes sygelige forhold
  Ændringerne træder i kraft. 1. april 2019

 

 

 • Øvrige elementer
  Åremål:
  For nyansættelser den 1. august 2018 eller senere reduceres fratrædelsesbeløbet til 1 måneds løn for hvert fulde års ansættelse
 • Det vil ikke længere være muligt at få udbetalt en del af fratrædelsesbeløbet ved forlængelse på åremålsvilkår i samme stilling. Ændringen gælder for aftaler indgået den 1. august eller senere 

 

 • AKUT-bidraget og lokal AKUT reguleres i overenskomstperioden i forhold til værdien af det samlede overenskomstresultat
 • Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes månedslønnen for EGU-praktikanter 
 • Parterne er enige om at drøfte betydningen af den nye persondataforordning i forhold til bestemmelser i overenskomster og aftaler 
 • Parterne er enige om at skabe et fornyet og styrket fokus på en stærkere fuldtidskultur
 • Parterne er enige om at afdække seniorpolitiske behov samt analysere indsatser og effekter.
 

 


 

Forhandlingsresultatet kan ses på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1040329/o.18_samlet_protokol_og_bilag_-_kl.pdf
 

 

KL's krav til AC

 

KL's generelle krav til Forhandlingsfællesskabet

 

Forhandlingsfællesskabets generelle krav til KL 

 

AC's krav til KL

 

 

Senest opdateret 9. maj 2018