Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Konfliktinformation 2
 
Hvem er omfattet af lockout – der er skabt usikkerhed om dette!
 
Det er ATO’s umiddelbare opfattelse at alle kommunalt ansatte tandlæger med undtagelse af tjenestemænd og overtandlæger/klinikchefer som udgangspunkt er omfattet af KL’s udmeldte lockout.
 
KL’s konfliktvarsel er imidlertid udformet upræcist eller tvetydigt, om man vil. ATO har derfor gjort indsigelse i forhold til KL’s konfliktvarsel overfor AC. Det kan oplyses, at AC i dag behandler vores og andre AC-organisationers indsigelser over for det fremsendte lockoutvarsel.
 
KL’s konfliktvarsel er udformet sådan, at lockout-varslet henviser til overenskomstens § 1 stk. 1 nr. 1 (børne og ungdomstandpleje). Dette kan læses, som om det kun er tandlæger, som varetager børne og ungdomstandpleje, som sendes i lockout, mens tandlæger, som varetager omsorgs- og specialtandpleje er undtaget.
 
Det forholder sig imidlertid sådan, at alle kommunalt ansatte tandlæger ansættes i henhold til overenskomsten, og derfor er de forpligtet til at varetage tandpleje i forhold til børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje og forsøgsvirksomhed. De ansatte tandlæger oplever, at arbejdsopgaverne på disse områder kan skifte på den enkelte arbejdsdag. Det fremsendte lockoutvarsel er derfor så upræcist, at det ikke er muligt at identificere, hvilke tandlæger, som ikke er omfattet.
 
Det er ATO’s opfattelse, at KL derfor må og skal tilkendegive, hvilke tandlæger (på navn og ansættelsessted) KL mener er undtaget fra lockout herunder dokumentere, at de pågældende ikke er ansat på en måde, så de omfattes af overenskomstens § 1 stk.1 nr. 1 .
 
Udgangspunktet vil derfor være, at alle kommunalt ansatte tandlæger med undtagelse af tjenestemænd og overtandlæger/klinikchefer er omfattet af lockout-varslet, indtil KL har præciseret, hvilke tandlæger, der undtages. Vi vender tilbage, når vi har modtaget information om dette.
 
 
 
Overenskomstens § 1
Ӥ 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings- og aftaleretten
Stk. 1
Overenskomsten omfatter tandlæger, som er ansat i KL’s forhandlingsområde, og som er beskæftiget ved tandpleje efter lov om tandpleje mv., dvs.
1. ved børne- og ungdomstandpleje,
2. ved omsorgstandpleje
3. ved forsøgsvirksomhed efter lovens § 13 og
4. ved specialtandplejen.
 
Herudover rådgivning og bistand for kommunen om tandpleje uden for det arbejdsområde, der er nævnt i nr. 1-4.
Hvis en kommune pålægger en tandlæge at yde rådgivning og bistand for kommunen om tandpleje uden for de arbejdsområder, der er nævnt i nr. 1-4, ydes der honorar herfor efter overenskomst for tandlægekonsulenter. Det forudsættes, at sådan rådgivning og bistand ydes uden for tandlægens normale arbejdstid.
 
Bemærkning:
Enhver tandlæge er forpligtet til – uden honorering efter overenskomst for tandlægekonsulenter – at yde rådgivning og bistand inden for det arbejdsområde, der er nævnt ovenfor. De Offentlige Tandlæger og Tandlægeforeningen har under forhandlingerne henstillet, at de kommuner, der pålægger tandlæger at yde rådgivning og bistand for kommunen om tandpleje uden for det arbejdsområde, der er nævnt i nr. 1-4, foranlediger, at der ved sagsbehandlingen anvendes de blanketter, der er omtalt i ”Aftale om alment praktiserende tandlægers honorering for udfyldelse af de mellem Tandlægeforeningen og KL godkendte blanketter om afgivelse af tilbud på tandbehandling, som anvendes af kommuner.”
 
Stk. 2
Overenskomsten omfatter ikke
1. tjenestemænd, herunder tjenestemænd, som oppebærer rådighedsløn eller ventepenge,
2. pensionerede tjenestemænd fra kommuner, staten, folkeskolen, folkekirken og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder, og
3. andre, der oppebærer egenpension eller understøttelse fra en pensionsordning, hvortil det offentlige har ydet bidrag.
 
Stk. 3
For stillingerne i Københavns og Frederiksberg Kommuner er forhandlings- og aftaleretten alene tillagt De offentlige Tandlæger. ”
 
 
14. marts 2018