Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
KONFLIKTINFORMATION NR. 3
KONFLIKTLÅN
ATO’s ekstraordinære generalforsamling 17. marts 2018 besluttede at ændre såvel vedtægter som regulativ for konfliktfonden, så konfliktens omkostninger – som jo er kompensationen for din manglende lønudbetaling – nu kan foretages ved medlemslån.
Medlemslånene formidles af Lån & Spar Bank for ATO og de fleste andre AC-organisationer.
For lånene gælder:
·         Lånet er rente- og gebyrfrit. Hvis renten udvikler sig i lånets afdragsperiode, så vil rentefradraget tilfalde dig som låntager.
·         Du kan højst låne et beløb, der svarer til din udbetalte løn efter skat tillagt pension.
·         Af administrative grunde er der forhåndsfastlagt 10 lånestørrelser – du vil få tilbudt det lån der ligger lige under din udbetalte løn tillagt pension.
De maksimale månedlige lånebeløb ser ud som følger:
Lånetilbud pr. måned
49.260
45.420
40.260
36.390
32.280
28.020
24.570
20.940
16.500
12.510
 
·         ATO beregner på baggrund af oplysninger fra dig (din seneste lønseddel) det maksimale lånebeløb du kan låne pr. måned og oplyser Lån & Spar Bank om dette
·         Lånet stilles til rådighed ved en kalendermåneds udgang og beregnes pr. dag konflikten har varet
·         Det tager noget tid at iværksætte låneudbetalingen. Derfor kan hele konfliktperioden ikke nødvendigvis indgå i den første udbetaling men først i den efterfølgende. Nedenfor ser du de fastlagte ansøgningsperioder, hvor du skal søge lånet, samt hvornår pengene er til rådighed på din NemKonto:
Måned
Ansøgningsperiode
Udbetalingsdato
April
18 – 23 / 4
30 / 4
Maj
20 – 25 / 5
31 / 5
Juni
20 – 25 / 6
29 / 6
 
Du skal søge om lån i første ansøgningsperiode (18.-24. april) og om forhøjelse af lån i de efterfølgende ansøgningsperioder.
·         Afdragsperioden er som udgangspunkt tre år, men kan aftales kortere eller længere af ATO, afhængig af konfliktens længde og dermed omkostningernes størrelse.
·         ATO står for afviklingen af lånet og opkræver afdrag m.v. på lånet over kontingentopkrævningen.
·         Alle medlemmer får i princippet en kontingentforhøjelse, og de medlemmer, der har været konfliktramt, får herefter en kontingentnedsættelse svarende til afdraget på konfliktlånet og en samtidig opkrævning af afdraget på deres medlemslån. På den måde kommer alle til at betale det samme bidrag til at dække konfliktomkostningerne. På den måde sikres den solidariske konfliktfinansiering, da alle jo omfattes af gevinsterne ved den kollektive overenskomst.
 
 
Tænkt eksempel (de endelige konfliktomkostninger kender vi først, når konflikten er overstået) :
 
ATO’s samlede konfliktomkostninger er opgjort til 3 millioner kr. De skal fordeles mellem 400 aktive medlemmer over tre år, svarende til 12 kvartaler. Hvert medlem skal bidrage med:
 
3 millioner kr.: (400 medlemmer x 12 kvartaler) = 625 kr. pr. kvartal
 
For at dække konfliktens samlede omkostninger, skal kontingentet for alle aktive medlemmer forhøjes med 625 kr. pr. kvartal i tre år.
 
Det får følgende konsekvenser for et medlem (X) der ikke har været i konflikt, og for et medlem (Y), der har været i konflikt og har fået 12.000 kr. i konfliktlån til at dække manglende lønudbetaling og pension i de dage konflikten varede. Medlem Y’s lån skal over 12 kvartaler afdrages med 1.000 kr. pr. kvartal:
 
 
 
 
Medlem X (ikke i konflikt)
Medlem Y (i konflikt)
Kontingent
2.757 + 625 = 3.382
2.757 + 625 – 1.000 = 2.382
Afdrag konfliktlån
0
1.000
At indbetale ATO i alt
3.382
3.382
 
Hvis du er omfattet af konflikten SKAL DU FORSYNE OS MED OPLYSNINGER, så ATO kan klargøre, at du kan optage lån når og hvis konflikten kommer.
Du skal gøre følgende:
1.       Du skal sende os din seneste lønseddel. Hvis du har flere samtidige kommunale ansættelser, skal du sende os en lønseddel for hver ansættelse. Kopier lønseddel eller lønsedler, gør cpr-nummer ulæseligt og send med brev til:
ATO, Peter Bangs Vej 30 4., 2000 Frederiksberg
eller scan den og vedhæft den en almindelig mail til info@ato.dk med ordet Konfliktlån i emnefeltet.
 
2.       Du skal sende os samtykkeerklæring i underskrevet stand. Den er en forudsætning for, at vi kan udveksle informationer med Lån & Spar Bank, hvilket igen er en forudsætning for, at du kan optage medlemslån. Du kan sende det underskrevne dokumentet med brev til:
ATO, Peter Bangs Vej 30, 4., 2000 Frederiksberg
 
eller kopiere det underskrevne dokument, scanne det og vedhæfte det en almindelig mail til info@ato.dk med ordet konfliktlån i emnefeltet.
 
3.       Du skal sende os tro og love-erklæring i underskrevet stand idet ATO’s regulativ om konfliktstøtte tilsigter, at du kan modtage støtte svarende til nedgangen i lønindtægt fratrukket eventuel merindtægt du har fra fx en privat ansættelse, hvor du udvider arbejdstiden i konfliktperioden, dagpengerefusion du måtte modtage eller lignende indkomst.
 
Du kan sende den underskrevne tro og love-erklæring med brev til:
ATO, Peter Bangs Vej 30, 4., 2000 Frederiksberg
 
eller kopiere det underskrevne dokument, scanne det og vedhæfte det en almindelig mail til info@ato.dk med ordet Konfliktlån i emnefeltet.
 
Først når vi har modtaget alle oplysningerne kan vi klargøre dig til konfliktlån.
 
 
Kommunalt ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, og derfor ikke skal indsende oplysninger:
Hvis du er ansat eller konstitueret i en overtandlægestilling / klinikchefstilling i en kommune skal du ikke i konflikt – og så skal du ikke indsende ovenstående oplysninger.
Hvis du er ansat på tjenestemandsvilkår i en kommunal tandpleje skal du ikke i konflikt – og så skal du ikke indsende ovenstående oplysninger.
Er du pensioneret tjenestemand, men arbejder i en kommune, så kan du ikke være overenskomstansat, men skal være ansat på individuel kontrakt. Du vil således ikke kunne blive omfattet af konflikten. Skulle din arbejdsgiver lockoute dig, skal du oplyse din arbejdsgiver om din ansættelsesform.
Er du kun anssat til at udføre special- og omsorgstandpleje, er du ifølge KL ikke omfattet af konflikten. Bortset fra Voksentandplejen i Københavns Kommune, har vi i ATO ikke kendskab til tandlæger, der alene udfører special- og omsorgstandpleje, men vi afviser ikke, at sådanne tandlæger kan findes i andre kommuner. Hvis du mener at du er omfattet af denne undtagelse, skal du spørge din arbejdsgiver, om du er omfattet af konflikten eller ej - det er jo arbejdsgiver, der er ansvarlig for lockouten. Hvis arbejdsgiver mener, at du er undtaget for lockouten, er du som udgangspunkt ikke lockoutet, og skal møde på arbejde. Hvis du ikke er enig i arbejdsgivers beslutning, skal du kontakte ATO, så vi kan tage konkret stilling til, om vi skal gøre indsigelse mod arbejdsgivers beslutning.
Er du ansat efter tandlægekonsulentoverenskomsten
Er du specialtandlæge med individuel kontrakt
Kommunalt ansatte tandlæger, der skal indsende oplysninger, fordi de er omfattet af konflikten:
Er du overenskomstansat i en kommunal tandpleje i en af de syv kommuner, der er strejkeramt, vil du være omfattet af strejken. Det har du fået besked om fra ATO, og du skal indsende ovennævnte informationer (lønseddel, samtykkeerklæring og tro og love-erklæring) til ATO.
Er du ansat i en af de øvrige kommunale tandplejer, og er du ansat til i hele eller dele af din arbejdstid til at udføre børne- og ungdomstandpleje, så er du omfattet af arbejdsgivers lockout, og du skal indsende oplysninger til ATO.
 
Kommunalt ansat og stadig i tvivl?
Hvis du er udtaget til strejke, så spørg ATO.
Hvis du er i tvivl, om du er lockoutet, så spørg din arbejdsgiver. Det er arbejdsgiver – ikke ATO - der er ansvarlig for lockouten og lockoutens omfang. Arbejdsgivers lockout-varsel er beklageligvis uklart når det gælder special- og omsorgstandpleje. Arbejdsgivers første svar gjorde det beklageligvis ikke mere klart.
Er du helt eller delvist ansat i staten, fx forsvaret eller Tandlægeskolen, eller i en region, fx regionstandplejen.
Er du helt eller delvist ansat i en region eller i staten kan du ikke rammes af konflikt for denne del af din ansættelse. ATO har ikke mulighed for at udtage dig til strejke og arbejdsgiver har ikke mulighed for at lockoute dig. Det skyldes, at ATO ikke er den overenskomstbærende organisation på disse to områder. Du skal oplyse arbejdsgiver om, at du ikke er medlem af den overenskomstbærende forening (som er Tandlægeforeningen på det statslige og regionale område), når arbejdsgiver spørger dig, om du er organiseret i den overenskomstbærende fagforening omfattet af arbejdsgivers lockout.
Da du ikke er omfattet af lockouten for denne del af din ansættelse, skal du altså ikke indsende informationer om denne del af din ansættelse til ATO.
Helt eller delvist privat ansat  
Du er ikke påvirket af konflikten for denne del af din ansættelse, og du skal derfor ikke indsende informationer vedrørende din private ansættelse til ATO.
 
23. marts 2018