Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ledelse ligger ikke i vores DNA, men det kan læres

 

 
Tandlæger er yderst kompetente fagfagligt, udtaler chefkonsulent i COK Hanne Lykke, men peger på, at gruppen er nødt til også at arbejde med indblik og udsyn på andre fagfelter. Tandlæger skal se ledelse som deres nye faglighed.
 
Af Lene Outzen Foghsgaard. Foto: COK.

Interview med Hanne Lykke, Chefkonsulent i COK. Hanne Lykke har de seneste 9 år arbejdet med leder- og talentudvikling.
 
Hvis du skal karakterisere faggruppen kommunale tandlæger, hvilket billede tegner der så sig? Hvad er faggruppens styrker, svagheder?
Det billede jeg har af kommunale tandlæger er, at de er yderst kompetente fagfagligt, men gruppen er nødt til også at arbejde med indblik og udsyn på andre fagfelter. Tandlæger skal sætte sig ind i den organisatoriske og politiske dagsorden, der findes i den enkelte kommune uden for klinikken.  Sagt på en anden måde, skal tandlæger se ledelse som deres nye faglighed.
 
Kan du uddybe den betragtning?
COK har i samarbejde med DOFT det seneste år arbejdet på at skabe en læringsramme, der kan klæde potentielle ledere på til at gå ind i lederrollen. Generelt står de kommunale tandlæger overfor et generationsskifte, og der skal gøres en aktiv indsats for at fastholde tandlægerne i lederrollen fremadrettet. I den forbindelse er der to ting, man må gøre sig klart:
 
  • Hvorfor det er vigtigt, at det er en tandlæge, som står som leder og ikke andre faggrupper?
  • Hvad er det særlige, som en faglig leder kan bidrage med, som andre faggrupper ikke kan udfylde?
 
Samtidig er det vigtigt, at man som leder af fremtidens kommunale tandpleje forventes at bidrage til organisationens samlede drift og udvikling – altså at have et perspektiv, der rækker udover det ”tandlægefaglige”.  Med andre ord skal kommende ledere af den kommunale tandpleje have deres opmærksomhed rettet på organisatorisk sammenhængskraft og kunne bidrage samskabende og helhedsorienteret i alle de ledelsessammenhænge, de indgår i.
 
 
COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, er ejet af KL og er Danmarks største udbyder inden for kompetenceudvikling og efteruddannelse. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud.  COKs formål er, som et landsdækkende center for offentlig kompetenceudvikling at understøtte kommunestyrets drift og udvikling gennem aktiviteter, der fører til ny og nyttig viden, forbedrede færdigheder, erfaringsudveksling, inspiration og oplevelser – i den enkelte kommune og på tværs af kommunegrænser, partiskel og medarbejdergrupper.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke kompetencer vil du pege på som de væsentligste, man skal have som moderne leder i dag?
 
Den kommunale tandpleje spiller en central rolle i fremtidens sundheds-planlægning og styring, og eventuelt ubesatte lederstillinger i tandplejen vil mindske den fagprofessionelle indflydelse. Det er problematisk i en omstillingstid, hvor nye velfærdsdagsordner skal sættes.
Fra den kommunale virkelighed ved vi, at der er kamp om budgettet. Hvem står forrest og sikrer økonomi til de mange tusinde børn og pensionisters tandsundhed, hvis kommunerne står med ubesatte lederstillinger i den kommunale tandpleje?
 
Fremtiden kalder på ledelse i bevægelse, og derfor også på ledere af den kommunale tandpleje i bevægelse.  Fremtiden kalder på tandlæger, der tør tage et stort ledelsesansvar på sig og tør bidrage til fremtidens proaktive sundhedsdagsorden.
 
Hanne Lykke, chefkonsulent.
 
 
Der er behov for tandlæger med lyst til at arbejde meget tæt på det politiske niveau. Tandlæger, der kan se de strategiske sundhedsperspektiver i at arbejde med visioner, strategier, tværgående politikker og ikke mindst se disse udmøntet i konkrete handleplaner med effekt for patienter og borgere.
 
 
For at lykkes som leder i dag må man kunne navigere i et komplekst farvand, hvor du både skal mestre at styre skibet og kunne gå ned i maskinrummet, hvor du kommer tæt på kerneopgaven og fagligheden. Samtidig handler det om at føle ejerskab og medansvar i et spændingsfelt mellem den enkeltes ansvar, samfundets ansvar og de gældende politiske og økonomiske rammevilkår.
 
 
I COK peger vi på i alt fire centrale forgreninger ind i fremtidens lederskab. Som leder skal du:
 
 
 
 
 
A:
Kunne se på ledelse i et færdigheds- og uddannelsesperspektiv, hvor det at få succes handler om at mestre faglighed, styring, relationel koordinering og samskabelse. Her bidrager både formelt kompetencegivende uddannelser som Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) og Ledelse i praksis på akademiniveau sammen med kortere ledelsesforløb til den personlige og faglige udvikling som leder.
B:
Kunne se på ledelse i et leadership pipeline perspektiv, hvor der er afgørende forskel på de prioriteter, arbejdsværdier og færdigheder, der skal til for at for at få succes som henholdsvis institutionsleder, skoleleder, økonomichef, team- og funktionsleder i børn og unge eller som teamleder i en tandplejeklinik. 
C:
Være dig bevidst om, at velfærd er noget, vi skaber sammen – i et fællesskab. Set i det perspektiv bliver kompleksitet og paradokser en del af hverdagen sammen med tværgående ledelsesdagsordner, der fremover vil kalde på kompetencer, som skabes sammen med frivillige kræfter. Det kalder på vilje og evne til at koble sig på både det store fællesskab og det lille fællesskab for at kunne skabe den nødvendige organisatoriske sammenhængskraft.
D:
Mestre det personlige lederskab, som fordrer en livslang opmærksomhed på de relationelle kompetencer. Som leder har du ansvar både for organisationens sociale kapital og for medarbejderes faglige udvikling.  Lederens evne til ”gå i andres sko” og forstå andres intentioner er - sammen med en opmærksomhed på egne adfærds- og reaktionsmønstre - afgørende for et succesfuldt lederskab.
 

Profil af Fremtidens kommunale tandlæge: 

• Tandlægen som strategisk organisatorisk ressource og forandringsinnovatør – tværfaglighed og det tværorganisatoriske er ikke et nødvendigt onde… men en forudsætning for at være med i feltet af fremtidens lederskab.

• Tandlægen som personaleleder. Det at kunne lede med afsæt i den, man er – ledelse gennem sig selv i et professionelt følgeskab af sine medarbejdere.

• Tandlægen som faglig leder med afsæt i kerneopgaven og tandplejens værdiskabelse hos patienter og organisation - en faglig bevægende ledelse.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du gode råd til, hvad nuværende ledere i dag skal være opmærksomme på, når fremtidens ledere skal spottes?
 
Talentspotting er ikke nogen nem kunst – for hvad er et talent? Det er ikke nok at være faglig dygtigt og skabe faglige resultater – man skal også have et menneskeligt og organisatorisk talent.
 
Ingen af os er fødte ledere, der findes ikke en lederDNAprofil,  men ledelse kan læres. Det kræver bare livslang læring. Talent for ledelse er ikke nødvendigvis det samme som at have lyst til at lede, selvom det er en væsentlig og nødvendig personlig motivationsfaktor og et første afklaringsskridt.
 
Talent for ledelse handler om viljen og evnen til at kunne samarbejde med andre og skabe resultater gennem andre. Det handler om at få andre til at følge sig - ikke fordi de skal, men fordi medarbejderne engageres og inspireres af lederens personlighed, motivation, færdigheder og etik og moral.
Handlekraft og situationsfornemmelse, herunder at kunne oversætte den politiske dagsorden, er sammen med passion og personlig drivkraft vigtige personlige egenskaber hos et talent.

Fremtidens leder vil ifølge min bedste overbevisning være kendetegnet ved:
• Evnen til at navigere i stor kompleksitet med mange ubekendte.
• Evnen at tilpasse og justere på kvalitet og effektivitet konstant – altså faglighed.
• Evnen at være i konstant personlig og samskabende udvikling, fordi ledelse er at indgå i tætte relationelle samspil, hvor man udfordres på egne ressourcer og udviklingspunkter.
 
 

COK tilbyder skræddersyede forløb, hvor kommuner køber talentudviklingsforløb til specifikke afdelinger, teams og enkeltpersoner. Her er fokus på følgende læringsmål – som i øvrigt også er de samme læringsmål, som COK har sat som mål i det før-lederforløb, der er under udvikling i samarbejde med DOFT.

• Deltagerne skal blive bevidste om egne motivationskilder ind i et lederskab.
• Deltagerne skal opnå viden og indsigt i personlige ressourcer og bidrag ind i et lederskab
• Deltagerne skal opnå viden og indsigt i egne personlige udviklingspunkter.
• Deltagerne skal opnå kendskab til og viden om kontekst for offentlig ledelse – herunder ledelse som fag, med afsæt i sundhedsplanlægning, styring, dokumentation og effekt.
• Deltagerne skal opnå øget bevidsthed om egne relationelle færdigheder og kompetencer.
• Deltagerne skal opnå viden om, hvilken betydning forskellige perspektiver og sprog har for kommunikation, samspil og samskabelse.
 

 Indhold