Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dagpengeregler under COVID-19


Løn og dagpengeret til personer med særlig risiko for alvorligt covid-19 sygdomsforløb

Folketinget vedtog den 20. maj 2020 en ændring af sygedagpengeloven, som betyder, at der i en midlertidig periode vil være ret til sygedagpenge for henholdsvis:
• lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
• lønmodtagere, som er pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.
Arbejdsgiveren kan få refusion.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.
På det offentlige område er der indgået aftaler mellem de centrale parter, der sikrer lønretten til personer der opfylder ovennævnte betingelser i sygedagpengeloven. Det er den betingelse, at arbejdsgiverne har refusionsadgang jf. sygedagpengelovens § 58e. Lønnen beregnes på samme måde som løn under sygdom.

Dagpengereglerne er foreløbig forlænget til udgangen af marts 2021.

Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af Covid-19
Barselsloven er blevet ændret i § 26 a og § 26 b, så en lønmodtager i et ansættelsesforhold eller en selvstændig erhvervsdrivende, som er forælder til et barn under 14 år, der hjemsendes som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med covid-19 i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., har ret til dagpenge til pasning af barnet fra Udbetaling Danmark.

Tilsvarende gælder hvis barnet under 14 år selv er blevet smittet med covid-19- og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Det er en betingelse, at forælderen som lønmodtager ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra eller som selvstændig erhvervsdrivende ikke har mulighed for at drive sin virksomhed hjemmefra. Er forælderen lønmodtager, er det desuden en betingelse, at forælderen ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet, og at der ikke udbetales løn af arbejdsgiveren eller holdes ferie samme dag. Deler forældrene bopæl, og er de lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er det en betingelse, at begge forældre opfylder betingelserne.

Forælderen skal over for Udbetaling Danmark fremlægge den fornødne dokumentation.

Dagpengereglerne er foreløbig forlænget til udgangen af marts 2021.​

Du kan se ændringerne i barselsloven her:


21. januar 2021