Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold


Coronavirus​Løn- og dagpengeregler under COVID-19


Løn og dagpengeret til personer med særlig risiko for alvorligt covid-19 sygdomsforløb

Folketinget vedtog den 20. maj 2020 en ændring af sygedagpengeloven, som betyder, at der i en midlertidig periode vil være ret til sygedagpenge for henholdsvis:
• lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
• lønmodtagere, som er pårørende til – og deler husstand med – personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.
Arbejdsgiveren kan få refusion.

Der skal foreligge lægedokumentation, og arbejdsgiveren skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre lønmodtagerens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. Arbejdsgiver skal desuden erklære, at lønmodtageren fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Lønmodtageren skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen, undtagen kravet om uarbejdsdygtighed.
På det offentlige område er der indgået aftaler mellem de centrale parter, der sikrer lønretten til personer der opfylder ovennævnte betingelser i sygedagpengeloven. Det er den betingelse, at arbejdsgiverne har refusionsadgang jf. sygedagpengelovens § 58e. Lønnen beregnes på samme måde som løn under sygdom.Dagpengereglerne er foreløbig forlænget til udgangen af juni 2021.

Offentligt ansatte tandlæger

På det offentlige område er der indgået aftaler mellem de centrale parter, der sikrer lønretten til personer der opfylder ovennævnte betingelser i sygedagpengeloven. Det er den betingelse, at arbejdsgiverne har refusionsadgang jf. sygedagpengelovens § 58e. Lønnen beregnes på samme måde som løn under sygdom.


Privat ansatte tandlæger

Privat ansatte tandlæger antages på samme måde at have ret til løn under sådant fravær og arbejdsgiver vil have ret til dagpengerefusion. Lønnen beregnes som løn under sygdom. Antagelsen bygger på, at man kan støtte sig til de udtalelser om fravær, der kom både fra sundhedsmyndighederne og regeringen efter samråd med arbejdsmarkedets parter i foråret 2020 om, at fravær i denne sammenhæng skal sidestilles – og dermed aflønnes – som løn under sygdom.

Løn- dagpenge- og arbejdstidsregler ved vaccination 


Kan jeg blive vaccineret i arbejdstiden?

Svar:
Vaccinationsprogrammet er et frivilligt tilbud og arbejdsgiver er som udgangspunkt ikke pligtig til at give dig fri til vaccination mod Covid-19.

ATO anbefaler, at man på den enkelte private klinik/i den enkelte kommunale eller regionale tandpleje får aftalt retningslinjer for, hvordan vaccination håndteres på arbejdspladsen. Det er ATO’s opfattelse, at der er en fælles interesse for arbejdsgiver og ansatte i, at tandplejens personale beskyttes mod smitte så hurtigt som muligt gennem det frivillige vaccinationsprogram, der er under udrulning. Vi anbefaler derfor, at vaccination behandles på samme måde som f.eks. lægebesøg, dvs. at den ansatte kan booke tid til vaccination i arbejdstiden, såfremt der ikke er tider at få uden for den planlagte arbejdstid. I øjeblikket er der et stort pres på vaccinationstider og valgmulighederne er ofte stærkt begrænsede, hvorfor det vil være en fordel for begge parter at kunne tage imod en tilbudt tid, der måtte være placeret i arbejdstiden.

Da vaccinationsprogrammet er et frivilligt tilbud er arbejdsgiver ikke pligtig til at udbetale løn ved fravær på grund af vaccination. 

ATO anbefaler, at dette spørgsmål også afklares i de retningslinjer, der fastlægges for den enkelte tandpleje. ATO anbefaler, at der som udgangspunkt gives frihed med løn. Er dette ikke en mulighed, så mulighed for afspadsering eller brug af anden frihed f.eks. 6. ferieugetimer eller lignende, så der ikke foretages lønafkortning. 
For provisionslønnede i privat tandlægepraksis, der jo ikke har indtjening ved fravær kunne anvendes løn som løn beregnet under sygdom, særligt i de tilfælde, hvor øvrige personalegrupper i tandlægepraksis gives frihed med løn.

Hvad hvis jeg siger nej til at blive vaccineret og senere bliver syg af Covid 19?

Svar:
Vaccinationsprogrammet er som sagt et frivilligt tilbud.

Hvis du senere bliver smittet og syg med Covid-19, vil arbejdsgiver efter vor opfattelse ikke kunne sige, at sygdom er selvforskyldt. Du vil efter ATO’s opfattelse have ret til løn under sygdom.

Hvad hvis der opstår bivirkning efter vaccinationen?

Svar:
Du skal foretage en bivirkningsindberetning til Lægemiddelstyrelsen her  ​  

ATO antager, at såfremt bivirkninger efter vaccination giver anledning til sygemelding, vil tandlægen være berettiget til løn under sygdom og arbejdsgiver vil have ret til dagpengerefusion hvis sygemeldingen skyldes mistanke om smitte med Covid 19. Skyldes sygemeldingen de almindelige forventelige bivirkninger ved vaccinen vil arbejdsgiver ikke have ret til refusion af sygedagpenge fra første dag efter lovens § 53 b, stk.1 ATO baserer denne antagelse på STAR’s (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) FAQ, hvor der til spørgsmålet er givet følgende reviderede svar af 15.marts 2021:
En medarbejder er sygemeldt på grund af bivirkninger som følge af vaccinen, en anden er sygemeldt med covid-19 lignende symptomer og en tredje er identificeret som nær kontakt. Alle medarbejderne er vaccineret mod covid-19. 
Svar 15-03-21:
Efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, har en arbejdsgiver ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed efter sygedagpengelovens § 7 skyldes covid-19, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

En person, der er konstateret smittet med covid-19 anses for uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7. Det er uden betydning om personen oplever symptomer på smitte med covid-19. Det er en forudsætning at personen ikke kan varetage sit arbejde hjemmefra.
Hvis en sygemeldt person, der ikke er konstateret smittet med covid-19, oplever symptomer på smitte med covid-19, vil der være en realistisk formodning om, at personens sygefravær skyldes smitte med covid-19. Den sygemeldte vil i den situation regnes for at være uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7, uanset om der er tale om milde eller svære symptomer.

En person der er i selvisolation fordi vedkommende efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer er identificeret som nær kontakt til en person, anses også for at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter § 7, hvis personen ikke kan arbejde hjemmefra.
For personer, der ikke er konstateret smittet med covid-19, vil sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet, herunder den til enhver tid værende teststrategi, kunne indgå i den løbende vurdering af, om der fortsat er en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med covid-19.
Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, som er nære kontakter.

Nær kontakt og 'Anden kontakt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 
6. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får at vide, at du er nær kontakt?  
Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.
Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.”
Sundhedsstyrelsen har pr. den 3. februar 2021 følgende anbefaling til vaccinerede personer, der oplever symptomer på smitte med covid-19.


5. Hvad du skal gøre, hvis du er vaccineret og får symptomer på COVID-19?Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme smitteforebyggende anbefalinger, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat gå i selvisolation, være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring og sørge for at blive testet, hvis du får syptomer på COVID-19.
Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Desuden er det endnu ikke dokumenteret, om vaccination forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre, uden selv at få symptomer.

I forhold til bivirkninger som følge af vaccination har Sundhedsstyrelsen den 9. marts 2021 oplyst, at der ikke er behov for test ved moderate symptomer de første døgn efter vaccination mod COVID-19:
”Hvis du får milde til moderate influenzalignende symptomer inden for 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19, er det ikke nødvendigt at blive testet, inden du kan komme tilbage på arbejde.
Det er nemlig almindeligt, at der kan opstå symptomer, der minder om influenzasymptomer, som for eksempel feber, hovedpine, kulderystelser, almen utilpashed, muskelsmerter eller ledsmerter inden for de første døgn efter, at man bliver vaccineret. Reaktionen er helt almindelig og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen."

”Hvis der opstår velkendte, milde symptomer, som spontant forsvinder igen inden for 48 timer efter vaccination, er de mest sandsynligt en reaktion på vaccinationen. Og i den situation behøver du ikke at blive testet for COVID-19, før du vender tilbage til arbejde", siger Bolette Søborg, enhedschef i Sundhedsstyrelsen”

Hvis symptomerne ikke spontant forsvinder igen inden for 48 timer, eller hvis der opstår andre symptomer på sygdom, for eksempel hoste eller andre øvre luftvejssymptomer, så bør du sygemelde dig og få en PCR-test, for at udelukke COVID-19, før du vender tilbage til arbejde.”

På baggrund af ovenstående anbefalinger fra sundhedsstyrelsen, er det STARs vurdering, at for en person der er vaccineret mod covid-19 og som efterfølgende oplever covid-19 lignende symptomer og går i selvisolation, vil der fortsat være en realistisk formodning om at personens fravær skyldes smitte med covid-19. Fraværet vil i denne situation være omfattet af sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1, jf. dog nedenfor.

Det bemærkes, at når det ved test er konstateret, at den ansatte, som er vaccineret mod covid-19, ikke er syg pga. smitte med covid-19, vil der fra testresultatet foreligger ikke længere være en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes covid-19. Dermed vil der fra dette tidspunkt ikke længere være ret til refusion efter sygedagpengelovens § 53 b, stk. 1.

For så vidt angår fravær der skyldes bivirkninger af vaccinen mod covid-19 i de første 48 timer, jf. sundhedsstyrelsens udtalelse, eller andre bivirkninger, som ikke er covid-19 lignende symptomer, vil der ikke være en realistisk formodning for at personen kan være smittet med covid-19, og fraværet vil derfor ikke være omfattet af bestemmelsen.


Løn og dagpengeregler for nære kontakter

Alle ansatte tandlæger

Som nær kontakt omfattes man af ret til dagpenge efter sygedagpengelovens § 53 b stk. 1 

I den tilhørende vejledning anføres:

”For en lønmodtager, der er sat i karantæne på grund af smitterisiko for covid-19 uden selv at være konstateret syg, men efter en konkret lægelig vurdering antages sandsynligvis at (kunne) være smittebærer, og det efter Sundhedsstyrelsens vurdering er afgørende, at personen er i karantæne og dermed evt. ikke kan arbejde af hensyn til bl.a. at modvirke spredning af smitte, kan karantænen sidestilles med, at personen er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Det forudsættes, at der er tale om en løbende og aktiv, individuel opfølgning fra sundhedsmyndighederne af den karantæne-satte person.”


Da personer i karantæne (selvisolation) sidestilles med uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom vil lønmodtageren således være berettiget til løn, som løn beregnet under sygdom


Midlertidig ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af Covid-19 

Alle ansatte tandlæger

Barselsloven er blevet ændret i § 26 a og § 26 b, så en lønmodtager i et ansættelsesforhold eller en selvstændig erhvervsdrivende, som er forælder til et barn under 14 år, der hjemsendes som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med covid-19 i dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v., har ret til dagpenge til pasning af barnet fra Udbetaling Danmark.

Tilsvarende gælder hvis barnet under 14 år selv er blevet smittet med covid-19- og derfor ikke kan komme i dagtilbud, skole eller institution.

Det er en betingelse, at forælderen som lønmodtager ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra eller som selvstændig erhvervsdrivende ikke har mulighed for at drive sin virksomhed hjemmefra. Er forælderen lønmodtager, er det desuden en betingelse, at forælderen ikke har omsorgsdage eller afspadsering, der kan bruges til pasning af barnet, og at der ikke udbetales løn af arbejdsgiveren eller holdes ferie samme dag. Deler forældrene bopæl, og er de lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, er det en betingelse, at begge forældre opfylder betingelserne.

Forælderen skal over for Udbetaling Danmark fremlægge den fornødne dokumentation.

Dagpengereglerne er foreløbig forlænget til udgangen af marts 2021.

Der er således ikke ret til løn under sådant fravær, hverken for offentligt ansatte tandlæger eller for privat ansatte tandlæger. 

Du kan se ændringerne i barselsloven her:Nær kontakt?

Sundhedsstyrelsen anfører, at man er nær kontakt, hvis:
Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 
Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.
Hvis du ikke har været tæt på den smittede person i en af de to perioder, er du ikke en nær kontakt, og du skal ikke gøre mere. 
Hvis du har været tæt på en smittet person i en af de ovennævnte perioder, er du en nær kontakt, hvis du samtidigt opfylder mindst et af følgende kriterier:
 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person, eller ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af en smittet person eller har rørt ved personens brugte lommetørklæde eller mundbind m.v.).
 • Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved samtale).
 • Du har været sammen med en smittet person inden for 2 meter i en af nedenstående situationer, hvor der er øget risiko for smitte: 
 • Aktiviteter med kraftig udånding, fx sang, høj tale og råb. 
 • Aktiviteter, der indebærer fysisk anstrengelse fx fitness eller yoga.
 • Ophold i lukkede rum med dårlig ventilation. 
 • Du vil typisk få besked om, at du er nær kontakt ved:
 • at blive ringet op af Coronaopsporing, som hjælper smittede personer med opsporing af nære kontakter.
 • Ved at blive kontaktet af en person, du kender, som er blevet testet positiv.
 • Ved at du bliver kontaktet i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Hvis du er nær kontakt skal du forholde dig som anført i Sundhedsstyrelsens anvisninger, som bl.a. er selvisolation:

 • Du skal blive hjemme. Gå ikke på arbejde/skole/uddannelse eller til fx sport eller indkøb. Det gælder også, selvom du ikke har symptomer og ikke føler dig syg. 
 • Du må ikke være tæt sammen med de personer, du bor sammen med. 
 • Hvis du undtagelsesvis bliver nødt til at forlade dit hjem, fx når du skal testes, skal du bruge et CE-mærket mundbind.


Du kan læse om dine løn og ansættelsesretlige rettigheder i afsnittet Løn- og dagpengeregler øverst på denne side.

6. april 2021