Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindholdRettigheder for privat ansatte tandlæger

Hvad må min private arbejdsgiver lovligt gøre i forhold til min ansættelse pga. nedsat arbejdsmængde relateret til den aktuelle COVID-19 epidemi?

Regeringen og arbejdsmarkedets parter, indgik i marts måned flere aftaler om forskellige støtteordninger til det privat
erhvervsliv.

Den politiske hensigt var som udgangspunkt, at alle ansatte så vidt muligt skulle have almindelig løn i den – indtil videre – tre måneders periode, der er tale om nemlig fra 9. marts til 9. juni 2020. Ordningen med hjælpepakker, blev med aftale mellem regeringen og folketingets øvrige partier den 18. april 2020 forlænget med en måned, til og med den 8. juli 2020. Du kan se den fulde aftale her .


For epidemi-situationen som helhed gælder det formodentlig, at den vil blive bedømt som en force majeure situation. I sådanne tilfælde suppleres de almindelige ansættelsesretlige regler af netop vedtagne regler, som i videst muligt omfang forsøger at gøre det muligt, at løse de konkrete problemstillinger, arbejdsgiverne står i aktuelt, på en måde, som tidligere ikke ville være mulige.
  • Nedgang i antallet af patienter 
  • Ansættelseskontrakter med medarbejdere, der ikke afspejler den arbejdsmængde, der er lige nu. Det vil sige – for mange medarbejdere i forhold til behovet for disse/mængden af arbejde.

Lønkompensationsordningen bygger på en trepartsaftale (regering, arbejdsgivere og arbejdstagere) og gennemført ved ”Lov nr. 269 af 24. marts 2020 om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19” 

Denne lov er efterfølgende suppleret af:
Lov nr. 274 af 26. marts 2020 


Kriteriet for at kunne komme ind under ordningen er, at den private virksomhed - stor som lille - står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte og kan anvendes i perioden mellem den 9. marts og 9. juni 2020 som følge af Covid-19 situationen.
Desuden er der mellem regeringen og flere af folketingets partier den 19. marts 2020 indgået aftale om yderligere initiativer, der blandt andet indeholder en ordning om midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter ​

Du kan læse mere om, hvordan disse forskellige tiltag i øvrigt er udformet og nogle svar på spørgsmål dertil på Virksomhedsguiden her 

VIGTIGT at være opmærksom på
Afskedigelse kan kun ske lovligt med Funktionærlovens opsigelsesvarsler, som er mellem 1 og 6 måneder afhængigt af, hvor længe du har været ansat. Dog kun 14 dages opsigelse, hvis du er ansat med en 3 måneders prøveperiode.

Hvordan de enkelte arbejdsgivere/klinikker har valgt at løse problematikkerne er forskelligt. Derfor opfordrer vi dig til at tale med dine kollegaer og kontakte os, hvis du har brug for vejledning.
ATO er af den opfattelse, at hvad enten man hjemsendes eller er på arbejde under de nuværende forhold, skal man som udgangspunkt have sin sædvanlige løn.
Hvis der på klinikejerens initiativ søges indgået aftaler på den enkelte arbejdsplads om lønreduktion, bør denne afspejle den kompensation klinikejeren kan få med de gældende aftaler om mulighed for lønkompensation og kompensation for faste udgifter. Hvor stor en lønnedgang den enkelte tandlæge vil og kan acceptere for at arbejdspladsen kan videreføres må beo på, at klinikejeren sagligt dokumenterer klinikkens økonomiske forhold, herunder klinikkens forventede kompensation af udgifter til løn og drift. 
En lønreduktion bør under ingen omstændigheder overstige 50% af den sædvanlige løn og bør følges af en mulighed for at indhente den tabte løn på den anden side af krisen f.eks. gennem en forøget provisionssats eller en højere fast løn i en periode.
Hvis du accepterer en lønnedgang kan arbejdsgiver ikke samtidigt forlange, at du afholder ferie/afspadsering i indtil 5 dage for en fuldtidsansat jfr. § 3, stk. 3 i det vedtagne lovforslag om arbejdsgivers og lønmodtagernes retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19.
Der bør også være ensartede forhold for de ansatte tandlæger på en klinik. ATO er gennem medlemmer blevet opmærksom på, at nogle klinikker f.eks. vælger at sende nogle af de provisionsansatte tandlæger hjem med en fast løn og andre – der som udgangspunkt er ansat på en lignende kontrakt – skal møde på arbejde dagligt i hele perioden eller en del af perioden, til fuldstændigt den samme løn.

ATO vil gerne slå til lyd for solidaritet mellem de ansatte tandlæger på en klinik.
Det er ikke rimeligt, at nogle sendes hjem i hele perioden til fuldstændigt den samme løn som andre får, der skal stå til rådighed i hele perioden og kan indkaldes med dags varsel eller være på arbejde i op til vanligt ugentligt timeantal. 
Der bør/kan i denne situation anvendes enten en rotationsordning, hvor man f.eks. skal stå til rådighed én, to eller flere uger efterfulgt af en lige så lang periode, hvor man er hjemsendt – eller en forskel i lønreduktion for den medarbejder, der arbejder, og den medarbejder der er hjemsendt i hele den berørte periode.


Det samme gør sig gældende i den periode der følger efter den 20. april, hvor regeringen og sundhedsmyndighederne har åbnet for muligheden for at behandle en større gruppe af patienter. Også her må ATO slå til lyd for, at så mange ansatte som muligt selvfølgelig under hensyntagen til, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt, får mulighed for at vende tilbage på sædvanlige lønmæssige vilkår.


Det kan være svært for alle (klinikejere, ansatte og ATO) at have overblik over hvilken hjælp, der er tilgængelig for den enkelte klinikejer. 
Men selvom du vil føle dig presset til at indgå en aftale med din arbejdsgiver – måske giver din arbejdsgiver dig en deadline på få dage – er det vigtigt, at du læser forslaget fra din arbejdsgiver godt igennem og ikke forhaster dig. Du skal bruge den tid, der er nødvendig for dig, inden du træffer en beslutning, og du skal tænke de forskellige menneskelige og økonomiske konsekvenser for dig selv grundigt igennem, inden du skriver under på en aftale.
De forslag vores medlemmer indtil nu har været præsenteret for er i hovedtræk disse modeller:

Model 1
Den model der benævnes arbejdsfordeling, går ud på, at arbejdstiden for en periode – typisk frem til udgangen af juni måned – nedsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og samtlige ansatte i klinikken. Vil én medarbejder ikke være med i aftalen, kan denne ikke indgås.  
Medarbejderne vil ikke modtage løn for flere timer end de arbejder, men da klinikejer/arbejdsgiver, skal underskrive en frigørelsesattest til hver enkelt medarbejder samtidigt med at aftalen indgås, vil det være muligt for den ansatte at søge supplerende dagpenge fra sin A-kasse. 
Derfor er det af yderste vigtig hed at du, hvis du præsenteres for denne løsning – kontakter din A-kasse, for at sikre dig, at du er berettiget til at få supplerende dagpenge.
ATO kan ikke anbefale denne model

Model 2
Denne model går ud på, at din arbejdsgiver sender dig hjem – pga. manglende arbejdsopgaver – på ”fuld løn”.
Er du provisionslønnet, skal din løn udregnes på samme måde som løn under sygdom.
Som ansat/arbejdstager skal du selv bidrage ved at afholde 5 feriedage (gammel eller ny ferie), 5 afspadseringsdage eller 5 fridage, som du selv ”betaler”.
Medarbejderen er under hjemsendelsesperioden omfattet af sine sædvanlige ansættelsesvilkår, men arbejdspligten er suspenderet.
Arbejdsgiver kan dog med 1 dags varsel forlange, at medarbejderen genindtræder i arbejdspligten, hvorved medarbejderen igen er omfattet af de fulde ansættelsesvilkår (jfr. lovens § 3, stk. 7 og aktstykke 108 af 17. marts 2020 om etablering af en midlertidig lønkompensationsordning.
ATO kan anbefale denne model

VIGTIGT VEDR. ARBEJDSTAGERS AFHOLDELSE AF FERIE, AFSPADSERING ELLER DAGE UDEN LØN
For de 5 dage gælder jfr. ”Lov om arbejdsgiveres og lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med covid-19” § 3, stk. 2, at de 5 dage dækker en periode på 3 måneder for en fuldtidsansat. Er perioden kortere end 3 måneder eller, er medarbejderen ansat på mindre end fuld tid, skal de 5 dage nedsættes forholdsmæssigt i forhold til dette. Det kan desuden aftales mellem arbejdstager og arbejdsgiver jfr. §3, stk. 4 & 5, at der anvendes frihed, som arbejdstager opnår ret til på et senere tidspunkt i ansættelsesforholdet eller vælge at anvende ”ny-ferie”. Ferieloven vil blive tilpasset disse muligheder snarest.

Model 3
Din arbejdsgiver vælger at tilbyde dig at gå ned i løn (fastløn eller provisionsløn) til et fast beløb på typisk mellem 20 og 40.000 pr. måned afhængigt af ugentlig timetal.
Du skal stå til rådighed, dvs. du kan blive kaldt på arbejde, hvis der er brug for dig.
Du har ikke mulighed for at få supplerende dagpenge.
Nogle arbejdsgivere vælger, at tilbyde et månedligt tillæg på f.eks. 10.000 kroner, hvis man bliver kaldt på arbejde. Dette kan være en ulempe for medarbejderne, forstået på den måde, at arbejdsgiver af den grund vil nøjes med at trække på nogle få medarbejdere, for ikke at skulle udbetale tillægget til flere end højst nødvendigt, hvilket kan opleves urimeligt for dem, der arbejder meget i perioden for 10.000 kroner mere end dem, der går derhjemme. 
En rimelig løsning vil være, at de ansatte tandlæger deles i tre, og hver gruppe (kan selvfølgelig også være ganske få tandlæger alt efter klinikkens størrelse) tager en måned hver, hvor de får tillægget og står til rådighed.
Vær opmærksom på, at såfremt du indgår aftale om lønnedgang, skal du ikke også ”betale” med ferie- afspadserings- eller dage uden løn jfr. § 3, stk. 3 i ”Lov om arbejdsgiveres og lønmodtagernes retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med Covid-19”.
Denne model er blevet den mest anvendte indtil nu, idet næsten 85% af privatansatte tandlæger har indvilget i at gå betydeligt ned i løn, og desværre oftest uden en supplerende aftale om en senere kompensation i form af en højere provisionssats eller fast løn, når der kommer ”normale” tilstande eller som forventet en arbejdspukkel, som skal afvikles.

 
MEGET VIGTIGT – for dem af jer, der ifølge ansættelseskontrakten er provisionslønnede, men ved aftale midlertidigt indvilger i at overgå til fast løn
Det er vigtigt, at I sikrer jer, at det står i den aftale der indgås, at I skal modtage den afregning, der relaterer sig til det arbejde I har udført INDEN aftalen underskrives/blev underskrevet herunder provision af igangværende arbejder, som færdiggøres samtidigt med, at den nye aftale er gældende.

Primært gælder det de tandlæger, som er provisionslønnede af indgåede honorarer, men kan i visse tilfælde også være gældende for dem, der er provisionslønnede af omsætningen, det afhænger af, hvordan I i praksis honoreres for igangværende arbejder.

ATO’s forslag til aftaletekst for ovennævnte:
Den indtjente provision af arbejde, der er påbegyndt inden dags dato, udbetales uden modregning i den dags dato aftalte faste løn uanset afslutning af arbejdet måtte ske på et senere tidspunkt end dags dato.


ATO anbefaler desuden, at I allerede nu, hvor I på den ene eller den anden måde medvirker til, at arbejdsgivers udgift til løn nedsættes betydeligt, får indskrevet i aftalen, at der skal indgås aftale om lønstigning (provisions- eller fast-løn), som kompensation for den accepterede lønnedgang. I bør tillige sikre, at få honoreret mer- og overarbejde, såfremt I vil blive pålagt dette i en periode efter afslutningen af den nuværende krise. Dette særligt fordi mange af jer ikke har en aftale og/eller tarif for mer- og/eller overarbejde i jeres nuværende ansættelseskontrakt.


I ATO er vi over den sidste måned blevet præsenteret for mange forskellige udformninger af aftaler mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Hvis du er i tvivl om, om forslaget er i strid med lovgivningen eller bare i det hele taget finder det urimeligt – opfordrer vi dig til at kontakte os. Vi har travlt, men skal nok finde tid til at vejlede dig – for vi ved, at mange af vores medlemmer, der er ansat i privat praksis, føler sig meget pressede til at indgå aftaler for ikke – i sidste ende – at miste jobbet.


Senest opdateret 23. april 2020