Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Senest opdateret 21. marts​

Coronavirus


Rettigheder for privat ansatte tandlæger

Hvad må min private arbejdsgiver lovligt gøre i forhold til min ansættelse pga. nedsat arbejdsmængde relateret til den aktuelle COVID-19 epidemi?
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet forskellige støtteordninger for det private erhvervsliv, hvoraf nogle allerede er udmøntede i ændret lovgivning og andre er under udarbejdelse. Intentionen er, at ordningerne skal dække hele det private arbejdsmarked altså henholdsvis større og mindre og enkeltmandsfirmaer. Den politiske hensigt er, at alle skal have sædvanlig løn i den – formodentlig – tre måneders periode, der er tale om.
For situationen som helhed gælder det, at der er tale om en force majeure situation, hvor almindelige ansættelsesretlige regler suppleres af netop vedtagne regler, som i videst muligt omfang forsøger at gøre det muligt at løse de konkrete problemstillinger, arbejdsgiverne står i aktuelt på en måde, som tidligere ikke ville være mulige.


De udfordringer klinikejerne står i lige nu er:
  • Nedgang i antallet af patienter som skyldes, at det er meldt ud fra regeringen, at der kun må foretages nødvendige akutte behandlinger. Hvordan ”akutte behandlinger” kontra ”nødbehandlinger” fortolkes, er formodentlig lidt forskelligt fra klinik til klinik.
  • Ansættelseskontrakter på medarbejdere der ikke afspejler den arbejdsmængde, der er lige nu. Det vil sige – for mange medarbejdere i forhold til behovet for disse.
Derfor har regeringen og arbejdsmarkedets parter forsøgt at hjælpe danske virksomheder, der står overfor at måtte fyre 30 % af deres arbejdsstyrke eller over 50 medarbejdere således, at man ikke afskediger medarbejdere. Der kan i den forbindelse ydes lønkompensation op til 23.000 kr. månedligt for de medarbejdere, der hjemsendes uden at blive afskediget. 
Den ansatte skal i lønkompensationsperioden acceptere at afholde 5 feriedage eller alternativt 5 dage uden løn. Se trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation her.


Andre tiltag, der er på vej lige nu, drejer sig om, at virksomhedsejere kan få tilskud forholdsmæssigt i forhold til omsætningsnedgangen. Disse tilskud skal hjælpe med at dække faste udgifter til andet end løn f.eks. husleje, leasing af udstyr og meget mere. Du kan læse den politiske aftale her. 


Vigtigt at huske:
Afskedigelse kan kun ske lovligt med Funktionærlovens opsigelsesvarsler, som er mellem 1 og 6 måneder afhængigt af, hvor længe man har været ansat, dog 14 dage i prøvetid.

                       

Hvordan de enkelte klinikker løser problematikkerne er forskelligt. Derfor opfordrer vi dig til at tale med dine kollegaer og kontakte os, hvis du har brug for vejledning. 
ATO er af den opfattelse, at hvad enten man hjemsendes eller er på arbejde under de nuværende forhold, skal man som udgangspunkt have sin sædvanlige løn.

Hvis der på klinikejerens initiativ søges indgået aftaler på den enkelte arbejdsplads om lønreduktion, bør denne afspejle den kompensation klinikejeren kan få med de indgåede og kommende aftaler om kompensation for løn og driftstab (kompensation for faste udgifter). 
Hvor stor en lønnedgang den enkelte tandlæge vil og kan acceptere for at arbejdspladsen kan videreføres må bero på, at klinikejeren sagligt dokumenterer klinikkens økonomiske forhold, herunder klinikkens forventede kompensation af udgifter til løn og drift. 
En lønreduktion bør under ingen omstændigheder overstige 50 % af den sædvanlige løn og bør følges af en mulighed for at indhente den tabte løn på den anden side af krisen f.eks. gennem en forøget provisionssats eller en højere fast løn i en periode.

VIGTIGT:
Hvis du og dine kollegaer indvilliger i at gå ned i løn, er det vigtigt at vide, at denne ordning IKKE KAN KOMBINERES MED TVUNGEN PLIGT TIL AT AFHOLDE 5 DAGES FERIE/AFSPADSERING ELLER 5 DAGE UDEN LØN. 5 dage uden løn (eller ferie-/afspadsering) kan kun kombineres med den model i trepartsaftalen, hvor medarbejderne sendes hjem med fuld løn – og ikke må arbejde.


Alle fakta om hvilken hjælp klinikejerne kan få, ligger ikke klart endnu, og det er i det hele taget svært for ATO at vide præcist, hvilken hjælp din arbejdsgiver kan få fra det offentlige. Men det er vigtigt at påpege, at klinikejeren heller ikke ved det præcist endnu. Det afhænger af, om det er muligt at få lønkompensation og tilskud til virksomhedens faste udgifter (sidstnævnte er ikke defineret af regeringen og arbejdsmarkedets parter i skrivende stund, 19. marts 2020). 

Så selvom du formodentlig vil føle dig presset til hurtigt at indgå en aftale med din arbejdsgiver – måske giver din arbejdsgiver dig en deadline på få dage -  er det vigtigt, at du læser forslaget fra arbejdsgiver godt igennem og ikke forhaster dig. Du skal bruge den tid, der er nødvendig for dig, inden du træffer en beslutning, og du skal tænke de forskellige menneskelige og økonomiske konsekvenser for dig selv grundigt igennem, inden du skriver under.

De forslag der lige nu primært lægges frem for medarbejderne er i hovedtræk disse to forskellige:

Model 1
​Den model, der benævnes arbejdsfordeling og som går ud på, at arbejdstiden for en typisk kortere periode – f.eks. frem til udgangen af juni måned – nedsættes efter aftale mellem arbejdsgiver og de ansatte. 
Aftalen kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter de nye regler. For at aftalen kan indgås, skal klinikejer underskrive en frigørelsesattest til A-kassen. For at kunne gennemføre denne model kræver det at den indgås som en kollektiv aftale.
Det vil sige, at alle ansatte skal indgå aftalen. Hvis blot én medarbejder ikke vil, vil den ikke kunne
gennemføres. Aftalen medfører, at der, på de dage, hvor der ikke arbejdes, ikke udbetales løn.
Den ansatte vil i stedet kunne søge supplerende dagpenge fra sin A-kasse. Det fordrer, at den ansatte er medlem af en A-kasse og er berettiget til supplerende dagpenge. 
Du skal derfor som minimum tjekke med din A-kasse, inden du skriver under på en sådan aftale.
ATO kan ikke anbefale denne model.


Din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem – pga. manglende arbejdsopgaver – på ”fuld løn”.
Er du provisionslønnet – skal din løn udregnes på samme måde som løn under sygdom.
Er du fastlønnet – vil arbejdsgiver formodentlig bede dig indgå aftale – med øjeblikkelig 
virkning om, at du ikke får din sædvanlige faste løn, men i stedet får en fast månedsløn på et lavere niveau, f.eks. 30.000 kr. om måneden for fuld tid, gældende frem til 30. juni 2020.

Du skal stå til rådighed – dvs. blive kaldt på arbejde, hvis der er brug for dig.

Du har ikke mulighed for at få supplerende dagpenge.

VIGTIGT:
Som nævnt på forrige side skal du og dine kolleger være opmærksomme på, at såfremt man sendes hjem med fuld løn – for provisionslønnede udregnes denne løn på samme måde som løn under sygdom – skal man selv holde 5 restferiedage, 5 afspadseringsdage eller 5 dage uden løn.
Her man derimod indvilget i, at gå ned i løn med f.eks. 25% i forhold til sin sædvanlige løn, skal man ikke afholde disse 5 dage, som man ”selv betaler” på den ene eller anden måde.

Model 2
Din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem – pga. manglende arbejdsopgaver – på ”fuld løn”.
Er du provisionslønnet, skal din løn udregnes på samme måde som løn under sygdom.
Er du fastlønnet, vil arbejdsgiver formodentlig bede dig indgå aftale – med øjeblikkelig virkning om, at du ikke får din sædvanlige faste løn, men i stedet får en fast månedsløn på et lavere niveau, f.eks. 30.000 kr. om måneden for fuld tid, gældende frem til 30. juni 2020. Du skal stå til rådighed, dvs. du kan blive kaldt på arbejde, hvis der er brug for dig. Du har ikke mulighed for at få supplerende dagpenge.
ATO finder denne model bedre egnet særligt, hvis den suppleres med en aftale om, en senere kompensation ved en højere provisionssats eller en højere fast løn, når krisen er overstået.

Vær opmærksom på, at flere ansatte tandlæger allerede på nuværende tidspunkt er lønmæssigt præget af situationen. Det gælder f.eks. dem der
  • har afholdt ferie- og/eller afspadserings-dage med eller uden løn for at afhjælpe situationen for arbejdsgiver
  • i samråd med arbejdsgiver har været i selvbestaltet hjemmekarantæne uden løn pga. usikkerhed om smitte efter ferie i udlandet 
  • er provisionslønnet og ikke har haft nogen eller ganske få patienter de seneste uger

På baggrund af de forespørgsler, vi har modtaget fra vores medlemmer i de seneste dage, er her et par eksempler på spørgsmål og svar:

Hvordan skal jeg forholde mig til forslag fra min arbejdsgiver til nedgang i løn m.m.?
Mange klinikejere vil formodentlig appellere til, at du og dine kollegaer som ansatte viser samfundssind og villighed til samarbejde om, at denne situation løses. Det vil betyde, at de forventer, at I indgår aftale om store lønnedgange i kortere eller længere perioder.

Det er ikke muligt for ATO at tage stilling til, hvordan I skal forholde jer til dette, men det er i hvert tilfælde vigtigt, at I også fornemmer, at klinikkens ledelse bidrager til at give et realistisk billede af klinikkens økonomiske situation med de tilskudsordninger, der er gennemført og som er undervejs. Der er jo en grund til, at man har valgt at være ansat, hvor man normalt har sin faste løn sikret, og ikke er klinikejer.

Endeligt skal du måske også kigge lidt længere frem i tiden. Hvordan er du f.eks. stillet i forhold til betaling ved overarbejde. Det må antages, at særligt perioden efter ophævelse af restriktioner vil medføre øget pres på klinikkerne, hvor der er behov for, at I arbejder meget. Hvis I bidrager til at løse den nuværende situation ved frivillig aftale om betydelig lønnedgang er det vel også rimeligt, at I sikrer jer allerede nu ved indgåelse af aftale om det, så I får mulighed for at indhente jeres løntab senere, hvor der er øget pres på klinikkerne fra patienternes side. En forhøjelse af provisionssats eller fast løn i den efterfølgende periode vi være oplagte muligheder.

Hvad hvis min arbejdsgiver ikke vil sende mig hjem, men der ikke er meget at lave på klinikken. Hvis jeg er provisionslønnet, har jeg jo ikke krav på løn, når jeg ikke arbejder – eller har jeg?
Hvis der ikke er patienter, men du skal være på klinikken – og ligeledes, hvis du hjemsendes af denne grund – skal det ikke sammenlignes med ”tomme stole – timer”, og du er berettiget til at få løn.
Denne løn skal udregnes på samme måde som løn under sygdom.

Sådan er du stillet lønmæssigt hvis du: 

I          
Er konstateret syg med COVID-19

1)Jeg er blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, der, efter jeg tog afsted, blev erklæret som risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning
SVAR: Du har som funktionær ret til løn under sygdom – din arbejdsgiver kan anmode om lægeerklæring for at dokumentere dette.

2)Jeg er blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, der inden jeg tog afsted var erklæret risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning

SVAR: Du har ved at rejse trodset Udenrigsministeriets anbefaling, og derfor kan din sygdom betragtes som selvforskyldt. Dette kan få betydning for din ret til at få løn under sygdom/sygedagpenge.
Hvis du er blevet pålagt alligevel at rejse af din arbejdsgiver, fordi det var jobrelateret, er der tale om en anden situation, hvor du er berettiget til at få løn, men bevisbyrden kan måske blive svær, hvis det er ord mod ord.

3)Jeg er blevet smittet herhjemme
SVAR: Du har som funktionær ret til løn under sygdom – din arbejdsgiver kan anmode om lægeerklæring for at dokumentere dette.


II 
Jeg er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, fordi der er fare for, at jeg er smittet med COVID-19

1)Jeg er i fare for at være blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, der efter jeg var der, er blevet erklæret risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

SVAR: Hvis karantænen er iværksat i samråd med sundhedsmyndighederne, sidestilles karantænen med sygdom, hvorfor man er berettiget til fuld løn jfr. Funktionærlovens regler.

2)Jeg er i fare for at være blevet smittet, fordi jeg var i et område i forbindelse med job/ferie, som inden jeg tog afsted var erklæret risikoområde jfr. Udenrigsministeriets rejsevejledning.

SVAR: Du har ved at rejse trodset Udenrigsministeriets anbefaling, og derfor kan din karantæneanbringelse betragtes som selvforskyldt. Dette kan få betydning for din ret til at få løn under sygdom/sygedagpenge.
Hvis du er blevet pålagt at rejse af din arbejdsgiver trods Udenrigsministeriets rejsevejledning, vil du have ret til løn.

3)Jeg anses af sundhedsmyndighederne (egen læge) i risiko for at være blevet smittet herhjemme idet jeg er pårørende og/eller har haft nær kontakt til en person, som er smittet/under mistanke for at være smittet med COVID-19 og har i samråd med dem besluttet, at gå i frivillig hjemmekarantæne. 

SVAR: Når hjemmekarantænen er etableret i samråd med sundhedsmyndighederne, sidestilles fraværet med sygdom, og man er som funktionær berettiget til løn.


III        
Min arbejdsgiver lukker min arbejdsplads helt eller delvist

1)For at imødekomme statsministerens og myndighedernes opfordring.

2)Pga. arbejdsmangel – Der er konstateret betydeligt øget antal afbud fra patienter, som aflyser deres tandlægetid pga. faren for smitte med COVID-19.

SVAR: På nuværende tidspunkt er det meldt ud, at de offentlige tandplejeklinikker ikke hører under begrebet ”kritisk sundhedsfunktion”, som skal holdes åbne.
Det vil sige, at disse alene skal have et nødberedskab kørende, som kan tage sig af absolut nødvendige/akutte/kritiske behandlingsbehov. Hvorvidt denne definition skal overføres til også at omfatte de private tandlægeklinikker er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

En arbejdsgiver har mulighed for at opsige medarbejdere uden opsigelsesvarsel, hvis der er tale om arbejdsmangel pga. helt særlige omstændigheder. Dette kaldes force majeure. Hvorvidt denne regel kan bruges i den nuværende tilstand er indtil videre uafklaret.

Vi vil følge situationen nøje, og opdaterer/informerer løbende. 


IV          
Jeg er udeblevet fra arbejde/påtænker at udeblive fra arbejde

1) Da jeg er bekymret for, at jeg i min udsatte situation som behandlende tandlæge er i risiko for at blive smittet, særligt af udiagnostiserede COVID-19-smittede patienter.
SVAR: Du bør, inden du udebliver, tage en snak med din arbejdsgiver om, om det f.eks. er muligt at du tager ferie/afspadsering. Fravær uden gyldig grund kan medføre opsigelse/bortvisning.
 

2) Jeg har nedsat immunforsvar og vurderes derfor i risikogruppen for at blive særligt hårdt angrebet, hvis jeg får COVID-19.
SVAR: I samråd med din praktiserende læge/sygehusafdeling, kan du formodentlig – med henvisning til, at du er i en særlig risikogruppe udsat stilling samt sygdom/tilstand) blive sygemeldt. 
                    

3) Jeg bor sammen med en person, der har nedsat immunforsvar 
SVAR: Vurdering af dette afhænger af faktorerne i den konkrete  situation og skal vurderes af sundhedsmyndighederne (praktiserende læge/sygehusafdeling eller lignende) at være af en sådan beskaffenhed, at du som pårørende har et ansvar for at mindske risikoen for smittefare, men er nødt til at bo sammen med denne person.