Kontingent i ATO

Medlemskab Kontingent i ATO
kontingent beløb ATO

Hos ATO betaler du et foreningskontingent og et mindre bidrag til ATO’s medier – hjemmeside og nyhedsbreve* og en præmie til den obligatoriske gruppelivsordning i ATO. Beløbene skal lægges oveni den kontingentsats, du betaler.

Foreningskontingenterne er fastlagt som procentdele af 100 % kontingentet oprundet til nærmeste højere hele kronebeløb. Dit samlede foreningskontingent afhænger af, hvilken kontingentgruppe du tilhører (se nedenfor).

Enkelte af vores lokalforeninger opkræver et årligt kontingent på mellem 100-300 kr. Det beløb vil blive lagt oven i dit foreningskontingent. Du kan se, hvilke lokalforeninger og beløb det drejer sig om længere nede på siden.

*Mediedelen er i modsætning til foreningens øvrige virksomhed momspligtig.

Husk, at du får et årligt fradrag på 6000 kr. på dit fagforeningskontingent. I 2024 er fradraget på 7000 kr.

KONTINGENTGRUPPER

100% medlem2.757 kr. pr. kvartal
85% medlem2.344 kr. pr. kvartal
75% medlem 3. år efter endt uddannelse: Du betaler 75 % af kontingentet2.068 kr. pr. kvartal
60% medlem1.655 kr. pr. kvartal
50% medlem 2. år efter endt uddannelse: Du betaler 50 % af kontingentet1.379 kr. pr. kvartal
25% medlem690 kr. pr. kvartal
20% medlem552 kr. pr. kvartal
15% medlem414 kr. pr. kvartal
5% medlem138 kr. pr. kvartal
ATO’s medier + moms betales, undtaget tilsluttede medlemmer ( 5%)25 kr. pr. kvartal

Hvad indeholder kontingentgrupperne?


100 % betales af aktive medlemmer, dog ikke nyuddannede, der har nedsat kontingent de første tre år efter deres uddannelse.

85 % betales af aktive medlemmer fra Norge eller Sverige, der arbejder i Danmark, og som samtidig har valgt at bevare et medlemskab af hjemlandets tandlægeforening. Dette medlemskab kan opretholdes for 15 % af hjemlandets tandlægeforenings kontingent.

75 % betales af aktive medlemmer i det tredje år af deres medlemskab (gælder for kandidater som har været studentermedlemmer af ATO og som fortsætter medlemskabet i ATO de første tre år efter endt uddannelse).

60 % betales af tandlæger, der er i gang med videreuddannelse i ortodonti på Aarhus eller Københavns Tandlægeskole. Tandlægen skal selv ansøge om kontingentnedsættelse.

50 % betales af aktive medlemmer i det andet år af deres medlemskab (gælder for kandidater som har været studentermedlemmer af ATO og som fortsætter medlemskabet i ATO de første tre år efter endt uddannelse)

25 % betales af aktive medlemmer, der er midlertidigt ude af erhverv f.eks. på grund af ledighed, orlov, fx barselsorlov, midlertidig beskæftigelse i udlandet og lignende samt for tandlæger, der efter pensionering bevarer en beskæftigelse på op til otte timer pr. uge, og som er bevilliget kontingentnedsættelse af hovedbestyrelsen efter ansøgning herom.

20 % betales af erhvervsaktive tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende uden for det odontologiske arbejdsområde samt tandlæger ansat på overenskomst med staten eller regionerne, på Grønland eller Færøerne, og hvor tandlægen har fravalgt individuel bistand til løn- og ansættelsesvilkår. Passive medlemmer er også personer uden tandlægeuddannelse, der er tilknyttet eller har en særlig interesse i tandlægefaglig virksomhed.

15 % betales af danske tandlæger, der arbejder i Norge eller Sverige og som er aktive medlemmer af tandlægeforeningerne i disse lande, men samtidig har valgt at bevare medlemskabet af ATO. Kontingentet til tandlægeforeningerne i Norge og Sverige reduceres til 85 % af de respektive foreningers kontingent.

5 % betales af tilsluttede medlemmer. Tilsluttede medlemmer er tandlæger, der ikke længere er i erhverv som tandlæge eller andet, primært som følge af pensionering.

Det er gratis at være medlem af ATO, mens man er tandlægestuderende og et helt år efter endt uddannelse. Man betaler også mindre i kontingent de to følgende år. Se mere i skemaet med kontingentsatser.

KONTINGENTER I LOKALFORENINGER

Der skal kun betales kontingent i disse lokalforeninger:
Lokalforening Midt-Vest: 300 kr. om året
Lokalforening Nord, Østjylland, Fyn, Trekantsområdet: 200 kr. om året