Gruppeliv

Gruppeliv

ATO har i PFA Pension etableret en gruppelivsforsikring for sine medlemmer. Ordningen er obligatorisk for aktive medlemmer, der er indmeldt efter 1. februar 1986. Den dækker således ikke studentermedlemmer, passive medlemmer og tilsluttede medlemmer. Disse medlemsgrupper kan vælge at tilmelde sig gruppelivsforsikringen.
Er du i arbejde, og har du en af de pensionsordninger som ATO har gennem PFA, så har dine efterladte tillige dækning herfra i tilfælde af din død. Du kan se mere om denne dækning her.
Dine efterladte kan herudover være dækket gennem private forsikringer – livsforsikring, ulykkesforsikring og lignende kan indeholde dødsfaldsdækning.

Indmeldelse – nye medlemmer

Indmeldelse af de aktive medlemmer i ordningen finder sted straks ved indmeldelse i foreningen.
Optagelse til den fulde dækning ved død forudsætter, at det enkelte gruppemedlem ved tilmeldingen ikke søger, er indstillet til eller modtager offentlig helbredsbetinget førtidspension /invaliditetsydelse eller søger, er indstillet til eller godkendt til ansættelse i fleksjob.

Ved tilmeldingen udsteder PFA Pension et forsikringsbevis til hvert enkelt gruppemedlem.

Forsikringssum ved død

Afgår et medlem ved døden, udbetales en forsikringssum på op til 500.000 kr.

Forsikringssummen pristalsreguleres hver 1. januar.

Udbetaling af forsikringssum ved død

PFA liv er en livsforsikring, som vil blive udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du når pensionsalderen. Dækningen på PFA Liv er blevet forhøjet til 500.000 kr. Det er en fast dækning uden årlig regulering. Derudover vil dækningen ikke længere blive nedtrappet, når du fylder 62 år, og vil i stedet først bortfalde, når du fylder 67 år, eller hvis du melder dig ud af ATO. Forsikringen er et supplement til den livsforsikring/dødsfaldsdækning, som du har i din pensionsordning via din overenskomst eller eventuelt har oprettet privat.

Forsikringen indeholder en indbetalingssikring, som betyder, at PFA overtager betalingen for din forsikring, hvis din erhvervs- og indtjeningsevne bliver nedsat til 1/3 eller derunder. Tidligere overtog PFA kun betalingen i en begrænset periode, men fremover overtager PFA betalingen, så længe din erhvervsevne er nedsat i dækningsberettiget grad.

Efterlades hverken ægtefælle eller livsarvinger, sker udbetalingen til medlemmets øvrige arvinger i henhold til testamente eller lov.

Indsættelse af begunstigede

Medlemmet har ret til at indsætte andre end de nævnte som begunstiget, f.eks. sin samlever. Blanket kan rekvireres i PFA Pension.

Anmeldelse af dødsfald

Afgår et medlem ved døden, skal foreningen anmelde dødsfaldet til PFA Pension sammen med oplysning om de efterladtes adresse.

PFA Pension retter derefter henvendelse til de efterladte for at fremskaffe de nødvendige papirer, så udbetalingen kan finde sted.

Præmiebetaling

Præmien til forsikringen betales af medlemmet selv sammen med kontingentet og afregnes af foreningen for samtlige medlemmer under ét.
Præmien skal ikke medregnes i det beløb, der må indbetales til kapitalforsikring/opsparing. Præmien er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

Præmie

Præmien betales helårligt forud af foreningen, og er p.t. for det enkelte medlem nedsat til kr. 536,- p.a. på grund af bonustilskrivning. Beløbet betales med kr. 134,00 pr. kvartal.

Udbetaling

Udbetaling af forsikringssummen vil ske uden skat, arbejdsmarkedsbidrag og afgift. Før udbetalingen skal PFA Pension tilbageholde eventuel boafgift.

Forsikringens ophør

Forsikringen ophører uden udbetaling den sidste dag i den måned, hvor gruppemedlemmet udmeldes af foreningen, eller den sidste dag i den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 67 år.

Dækningen ophører ligeledes, hvis gruppelivsaftalen opsiges af forsikringstageren eller PFA Pension.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelserne for gruppelivsforsikringen kan rekvireres i PFA Pension.

Yderligere oplysning fås hos:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø
Telefon 39 17 50 00