Vedtægter

Om ATO Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Ansatte Tandlægers Organisation med den synonyme betegnelse ATO

Stk. 2. Foreningens hjemsted er København.

§ 2. Værdier
ATO lægger vægt på: At alle borgere i Danmark skal have adgang til et tandplejetilbud, der sikrer en god tandsundhed livet igennem.
At tandplejemidlerne anvendes på den måde, der giver mest tandsundhed for pengene.

§ 3. Formål
ATO’s formål er:
At påvirke beslutningstagerne, så borgerne sikres lige adgang til tandsundhed livet igennem og i forbindelse hermed sikre den mest optimale organisation samt indhold af tandplejetilbuddene.

At sikre medlemmerne den bedst mulige grunduddannelse samt adgang til efter- og videreuddannelse, så medlemmerne opnår og bevarer relevante faglige kompetencer livet igennem.

At formidle relevant information og viden af betydning for medlemmernes faglige og erhvervsmæssige situation.

At varetage medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige samt pensionsmæssige interesser og i forbindelse hermed at forhandle og indgå aftaler herom med de offentlige arbejdsgivere på såvel kollektiv som individuel basis.

At tilbyde medlemmerne rådgivning og juridisk bistand om deres løn- og ansættelsesmæssige forhold samt deres arbejdsvilkår i øvrigt.

§ 4. Medlemmer, ind- og udmeldelse
Som medlem af ATO kan optages enhver, som har bestået dansk tandlægeeksamen. Som medlemmer kan desuden optages personer med udenlandsk tandlægeeksamen, som af Sundhedsstyrelsen opnår tilladelse til at udøve tandlægegerning i Danmark. Endelig kan tandlægestuderende ved danske universiteter optages som medlemmer. Som medlemmer kan endvidere optages personer uden tandlægeuddannelse, der er tilknyttet eller har en særlig interesse i tandlægefaglig virksomhed.

Stk. 2 Indmeldelse skal ske skriftligt til ATO’s sekretariat og har virkning fra modtagelsen jf. dog stk.3.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen kan meddele det enkelte medlem, at rådgivning og juridisk assistance jf. § 3 er betinget af, at kontingent er indbetalt.

Stk. 4 Udmeldelse af ATO skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal. Udmeldelse kan ikke ske fra det tidspunkt en konflikt mellem foreningen og en offentlig institution er varslet og så længe konflikten og de økonomisk konsekvenser af denne løber jf. § 7. stk. 4.

§ 5 Medlemsstatus
ATO’s sekretariat tildeler medlemmerne status som:
• Aktive medlemmer (jf. Stk. 2)
• Passive medlemmer (jf. Stk. 3)
• Tilsluttede medlemmer (jf. Stk. 4) eller
• Studentermedlemmer (jf. Stk. 5)

Stk. 2. Aktive medlemmer er tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende inden for det odontologiske arbejdsområde.

Stk. 3. Passive medlemmer er erhvervsaktive tandlæger, som udfører arbejde eller er arbejdssøgende uden for det odontologiske arbejdsområde samt tandlæger ansat på overenskomst med staten eller regionerne, på Grønland eller Færøerne og hvor tandlægen har fravalgt individuel bistand i relation til løn- og ansættelsesvilkår. Passive medlemmer er endvidere personer uden tandlægeuddannelse, der er tilknyttet eller har en særlig interesse i tandlægefaglig virksomhed.

Stk. 4. Tilsluttede medlemmer er tandlæger, som er ophørt med erhvervsarbejde og ikke længere er jobsøgende.

Stk. 5. Studentermedlemmer er tandlægestuderende ved et dansk universitet.

Stk. 6. ATO’s sekretariat ændrer medlemmets status. Ændringen sker med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal regnet fra det tidspunkt, hvor medlemmet oplyser om, at forudsætningerne for hidtidig medlemsstatus er ophørt.

§ 6. Medlemsrettigheder
Aktive medlemmer jf. § 5. stk. 2 har alle rettigheder i henhold til foreningens vedtægter herunder:
Stemmeret på generalforsamlinger

Valgbare til tillidshverv i ATO herunder de lokale foreninger.

Rådgivning, vejledning og juridisk bistand i sager om løn- ansættelses- og pensionsvilkår jf. § 3. Dette gælder kun forhold, der er opstået efter medlemmets optagelse i ATO.

Stk. 2. Øvrige medlemmer jf. § 5. stk. 3, 4 og 5 har alle rettigheder i henhold til foreningens vedtægter med undtagelse af:
Stemmeret på generalforsamlinger.

Valgbarhed til tillidshverv i ATO herunder de lokale foreninger.

Rådgivning, vejledning og juridisk bistand i sager om løn- ansættelses- og pensionsvilkår jf. § 3. Dette gælder dog ikke afslutningen af sager påbegyndt medens tandlægen var aktivt medlem.

Stk. 3. Foreningen repræsenterer dansk tandpleje i International Association of Paediatric Dentistry (IAPD). Foreningens medlemmer kan på favorable vilkår opnå individuelt medlemskab af IAPD gennem ATO.

Stk. 4. Ingen medlemmer hæfter personligt for foreningens forpligtelser med den undtagelse, der fremgår af § 7 stk. 4. For foreningens forpligtelser bortset fra de i §7 stk. 4 omtalte hæfter udelukkende foreningens formue.

§ 7. Medlemspligter
Medlemmet er forpligtet til at give foreningens sekretariat de oplysninger, der er nødvendige for, at sekretariatet til stadighed kan indplacere medlemmet med korrekt medlemsstatus, opkræve kontingent samt give myndigheder lovpligtige informationer om kontingentbetaling m.v.

Stk. 2. Medlemmerne er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastlagte kontingent i det Hovedbestyrelsen efter individuel ansøgning herom kan beslutte, at et medlem får en tidsbestemt kontingentnedsættelse.

Stk.3. Hovedbestyrelsen kan efter skriftligt påkrav slette et medlem, som er i mere end seks måneders kontingentrestance.

Stk. 4. Uanset bestemmelserne i § 6 stk. 4 er de medlemmer, der er aktive (jf. § 5. stk. 2) på tidspunktet for varsling af en lovligt etableret konflikt (strejke eller lockout) forpligtet til at afholde de omkostninger herunder afvikling af optagne lån, der er optaget, for at kunne foretage udbetaling af konfliktstøtte og/eller konfliktlån i overensstemmelse med generalforsamlingens fastsatte retningslinjer herom.
Hovedbestyrelsen kan under konflikt opkræve ekstrakontingenter fra de aktive medlemmer til afholdelse af omkostninger ved strejke eller lockout. Der føres et særskilt delregnskab for udgifterne herunder optagne lån og disses afvikling ved sådanne konflikter.

Stk. 5. Aktive medlemmer, indmeldt i foreningen efter 31. januar 1986, tilsluttes foreningens gruppelivsforsikring. Passive medlemmer kan vælge om de ønsker at tilslutte sig forsikringsordningen.

Stk. 6. Medlemmer ansat med gennemsnitlig 15 timer pr. uge eller mere i privat tandlægepraksis er forpligtet til gennem medlemmets ansættelseskontrakt i privat praksis at sikre indbetaling til den obligatoriske arbejdsgiveradministrerede pensionsordning med erhvervsudygtighedsforsikring, som foreningen har tegnet.

Stk. 7. Såfremt der eksisterer en overenskomst eller anden aftale mellem foreningen og et ansættelsessted, må et medlem ikke tiltræde en stilling det pågældende sted på andre vilkår end de i overenskomst/aftale anførte, med mindre foreningen har godkendt dette.

Stk. 8. Såfremt der ikke eksisterer en overenskomst/aftale for det pågældende ansættelsessted, skal løn- og ansættelsesvilkår aftales mellem foreningen og ansættelsesstedet. Et medlem må således ikke tiltræde en stilling, førend en sådan aftale foreligger. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om at undtage enkeltstillinger eller ansættelsesområder fra denne bestemmelse.

Stk. 9. Når det drejer sig om kollektiv forvaltning af ophavsret i Copydan og andre kollektive forvaltningsorganisationer, overdrager medlemmerne en ikke-eksklusiv ret til forvaltning til Ansatte Tandlægers Organisation, som kan videregive mandatet til de relevante forvaltningsorganisationer, evt. via Akademikerne. Denne bestemmelse ændrer ikke på den aktuelle retsstilling vedr. Ansatte Tandlægers Organisations ret til at forhandle og indgå overenskomster vedr. ansattes ophavsrettigheder.
Begrundelse: Den 10. april 2016 trådte Lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder i kraft i Danmark. Loven hviler på et EU-direktiv. Ifølge lovens § 3, stk. 2 skal rettighedshavere, der vil have deres rettigheder forvaltet af en organisation, give organisationen ”en specifik og dokumenterbar bemyndigelse”.
Det gør det nødvendigt, at AC-organisationernes vedtægter får indsat en udtrykkelig bestemmelse om, at medlemmerne giver AC-organisationerne ret til at forvalte deres ophavsret via Akademikerne og Copydan.

§ 8. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen kan dog indbyde andre til generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i lige år, normalt i fjerde kvartal.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter Hovedbestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 20 procent af foreningens medlemmer over for Hovedbestyrelsen fremsætter krav herom med skriftlig begrundelse.
I sidste tilfælde afholdes generalforsamling mindst en, højst seks uger efter, at krav herom er fremsat jf. tillige § 9 stk. 6 og stk. 7 samt § 23 stk.1. om varsler i særlige situationer.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling annonceres med to måneders varsel og indkaldes skriftligt pr. mail eller gennem nyhedsbrevet med to ugers varsel. Dagsorden, Hovedbestyrelsens skriftlige beretning, revideret regnskab og forslag til budget offentliggøres samtidig med indkaldelsen på foreningens hjemmeside. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, jf. dog § 9. stk. 6.

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent.

b) Hovedbestyrelsens beretning.

c) Aflæggelse af særskilte, reviderede årsregnskaber for hvert af de foregående to år til godkendelse og meddelelse af decharge.

d) Behandling af forslag fra Hovedbestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.

e) Godkendelse af forslag til budget og kontingenter for den kommende toårsperiode.

f) Valg af formand.

g) Valg af fem medlemmer til Hovedbestyrelsen og valg af to suppleanter.

h) Valg af en statsautoriseret revisor og to medlemsvalgte revisorer samt en suppleant for disse.

i) Eventuelt.

Stk. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt tilstedeværende aktive medlemmer jf. dog § 23. stk. 2 og § 24. stk. 2. Afgives lige mange stemmer for og imod et forslag, betragtes forslaget som bortfaldet.

Stk. 8. Til valg af formand kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås dette ikke i første omgang, foretages omvalg mellem de to kandidater, der ved den første afstemning opnåede flest stemmer. Såfremt der ikke fra anden side fremkommer forslag til formand, er Hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte et sådant forslag.

Stk. 9. Indtræder der stemmelighed ved valg af medlemmer og suppleanter til Hovedbestyrelsen, foretages ny afstemning blandt de kandidater, som har fået lige mange stemmer. Er stemmerne fortsat lige, foretages valget ved lodtrækning.

Stk. 10. Skriftlig afstemning finder sted, når generalforsamlingen forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

Stk. 11. Over det på generalforsamlingen passerede optages et protokollat, som godkendes ved dirigentens og formandens underskrift.

§ 9. Hovedbestyrelse, Forretningsudvalg og andre udvalg
Hovedbestyrelsen varetager den faglige, fagpolitiske og økonomiske ledelse af foreningen, og består af en formand og fem øvrige medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges på generalforsamlingen (jf. § 8. stk. 8 og 9).​

Stk. 2. Valgperioden er to år. Suppleanter til Hovedbestyrelsen vælges ligeledes for to år. Genvalg kan finde sted. Indtræder en suppleant i Hovedbestyrelsen, er det for resten af det ordinære hovedbestyrelsesmedlems valgperiode. Ingen kan være medlem af Hovedbestyrelsen eller formand for denne i mere end seks år i træk. Såfremt et medlem af Hovedbestyrelsen vælges til formand, kan vedkommende fungere som sådan i op til seks år i træk. Vedkommende kan herefter vælges til Hovedbestyrelsen således, at den samlede periode for almindeligt medlemskab umiddelbart før og umiddelbart efter eventuelt formandskab ikke overstiger seks år. Ingen er forpligtet til at modtage valg til Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Til at forestå foreningens daglige drift nedsætter Hovedbestyrelsen et forretningsudvalg, der består af formanden, næstformand, formand for forhandlingsudvalget og lederen af foreningens sekretariat. Forretningsudvalget fastlægger selv sin forretningsorden.

Forretningsudvalget modtager honorar. Honoraret udbetales som B-indkomst.

Formandens honorar er 1/4 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst.

Formanden for forhandlingsudvalget modtager et honorar svarende til 1/6 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst.

Næstformandens honorar er 1/12 af den pensionsgivende løn på løntrin 52 i den kommunale overenskomst.
Der kan med Hovedbestyrelsens godkendelse ske frikøb i fornødent omfang af Hovedbestyrelsens medlemmer, forretningsudvalgets medlemmer og andre medlemmer, der af Hovedbestyrelsen pålægges særlige foreningsopgaver.

Stk. 5. Et hovedbestyrelsesmedlem skal nedlægge sit mandat, dersom ændring af medlemmets status medfører tab af valgbarhed, jf. § 6. stk. 1 og 2.

Stk. 6. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ønsker at nedlægge sit mandat inden for valgperioden, forudsættes generalforsamlingens eller Hovedbestyrelsens godkendelse heraf. Såfremt Hovedbestyrelsen samlet ønsker at nedlægge sit mandat indkaldes skriftligt til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde:
a) Godkendelse af bestyrelsens beslutning.
b) Evt. valg af ny hovedbestyrelse.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen kan kun afsættes inden for en valgperiode, såfremt forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling. En generalforsamling kan til enhver tid udtrykke sin mistillid til en siddende hovedbestyrelse og kræve indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. I perioden, indtil der har været afholdt nyvalg til Hovedbestyrelsen, er Hovedbestyrelsen forpligtet til at foretage det nødvendige for at varetage foreningens interesser.

Stk. 8. Et sådant ekstraordinært valg gælder for resten af den periode, i hvilken den afgående hovedbestyrelse var valgt.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan nedsætte og nedlægge permanente eller ad hoc udvalg til at løse særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer udpeges for 2 år med mulighed for genudpegning to gange, så den samlede funktionsperiode bliver højst 6 år. Forhandlingsudvalgsmedlemmer udpeges dog for tre år med mulighed for genvalg en gang, så den samlede funktionsperiode bliver seks år.

Stk. 10. Generalforsamlingen kan såfremt det er nødvendigt eller ønskeligt for foreningen dispensere for de i stk. 2. nævnte valgperioder gældende for formand og Hovedbestyrelsens medlemmer medens Hovedbestyrelsen kan dispensere for udpegningsperioderne herunder den samlede funktionstid for udvalgsmedlemmer herunder forhandlingsudvalgenes formænd og forhandlingsudvalgenes medlemmer. Dispensation for forhandlingsudvalgene behandles af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra Forhandlingsrådet respektive det private forhandlingsudvalg.

§ 10. Lokal struktur
Foreningen organiseres i et antal lokalforeninger. Lokalforeningernes geografiske dækningsområde afgøres efter lokal beslutning. I hvert af lokalområderne etableres en lokalforening, som består af medlemmer med blivende arbejdssted i det geografiske dækningsområde.
Medlemmer kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter bopæl.
Pensionister og arbejdsløse kan vælge tilhørsforhold til lokalforening efter tidligere arbejdssted eller nuværende bopæl.

Stk. 2. Studentermedlemmer tilsluttes lokalforeningen dækkende den kommune, hvor uddannelsesinstitutionen er placeret.

Stk. 3. Lokalforeningernes vedtægter er underlagt ATO’s vedtægter og skal for at være gyldige være godkendt af Hovedbestyrelsen.

Stk. 4. En lokalforening kan vedtage selvstændigt kontingent til dækning af udgifter til lokale aktiviteter, som ikke afholdes af ATO. Sådanne lokalkontingenter opkræves i forbindelse med kontingent til ATO. Lokalforeningen er ansvarlig for at meddele ATO’s sekretariat ændringer i fastsatte kontingenter.

Stk. 5. Lokalforeningens generalforsamling vælger en lokalforeningsbestyrelse på op til syv medlemmer. Disse medlemmer tilstræbes at være:
En tillidsrepræsentant.
En tandplejechef.
Op til fem yderligere medlemmer.
Lokalforeningsbestyrelsen konstituerer sig med formand,
evt. næstformand og kasserer. Lokalforeningsbestyrelsen har til opgave at virke for den regionale foreningsaktivitet, herunder de lokale forhandlinger af medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår og det lokale arbejde for udviklingen af den kommunale tandpleje, samt for medlemmernes kommunikation med Hovedbestyrelsen og foreningens øvrige organer.

Stk. 6. Der tilkommer lokalforeningsbestyrelsernes medlemmer rejsegodtgørelse m.v. efter regler fastlagt af Hovedbestyrelsen.

Stk. 7. Vælger en lokalforening at nedlægge sig selv, skal lokalforeningsbestyrelsen meddele ATO’s sekretariatet med hvilke af de eksisterende lokalforeninger, der er indgået aftale i relation til videreførelse af medlemmernes tilhørsforhold til lokalforeninger.

Stk. 8. Vælger en lokalforening at nedlægge sig selv skal lokalforeningsbestyrelsen sikre at foreningens eventuelle formue tilgår ATO.

§ 11. Forhandlingsrådet
Forhandlingsrådet består af Det offentlige Forhandlingsudvalg, to repræsentanter for Hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse.

Stk. 2. Ved afstemninger i Forhandlingsrådet tillægges hver lokalforening stemmevægt på baggrund af antallet af aktive offentligt ansatte medlemmer i den pågældende lokalforening.

Stk. 3. Forhandlingsrådet har til opgave:
At udpege to af Det offentlige Forhandlingsudvalgs fire medlemmer.
At træffe beslutning om opsigelse af aftaler og overenskomster på det offentlige område.
At fastsætte forhandlingsmandatet for Det Offentlige.
Forhandlingsudvalg
At koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår på det offentlige område.
At igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling på det offentlige område.
At godkende indgåelse af økonomiske forpligtelser jf. § 15. stk. 2.
Stk. 4. Forhandlingsrådet træffer beslutning ved almindeligt flertal.

Stk. 5. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende de kollektive aftaler og overenskomster på det offentlige område gennemføres ved urafstemning blandt de af foreningens aktive medlemmer jf. § 5 stk. 2 som er ansat på det pågældende område. Forslaget er vedtaget, såfremt halvdelen af de afgivne stemmer er for forslaget. Afstemningerne er kun bindende såfremt mindst 1/3 af de stemmeberettigede har stemt enten for eller imod forslaget. Såfremt det er mindre end 1/3 af de stemmeberettigede, der enten har stemt for eller imod forslaget, er det Forhandlingsrådet, der træffer beslutning vedrørende godkendelsen.

Stk. 6. Godkendelse af forhandlingsresultater vedrørende lønforhold for enkeltmedlemmer kan delegeres til andre foreningsorganer, eksempelvis forhandlingsudvalgene, lokalforeningsbestyrelser eller tillidsrepræsentanter.

Stk. 7. Forhandlingsrådet kan i enkeltsager delegere sin kompetence i medfør af stk. 3 til Hovedbestyrelsen.

Stk. 8. Det Offentlige Forhandlingsudvalg indkalder Forhandlingsrådet efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger på det offentlige område samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler på det offentlige område. Derudover skal Forhandlingsrådet indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom.

Stk. 9. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i Forhandlingsrådet og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse.

§ 12. Fagligt-politisk råd
Fagligt-politisk råd består af Hovedbestyrelsen og to repræsentanter fra hver lokalforeningsbestyrelse. Den ene repræsentant for de lokale bestyrelser er formanden. Såfremt formanden er tandplejechef, skal den anden repræsentant være tandlæge. Såfremt formanden er tandlæge, skal den anden repræsentant være tandplejechef.

Stk. 2. Fagligt-politisk råd har til opgave:

At arbejde med den faglige udvikling af tandlægefaget og udviklingen af den offentlige tandpleje.
At være rådgivende for Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen indkalder Fagligt-politisk råd efter behov, dog mindst i år hvor der ikke afholdes ordinær generalforsamling. Derudover skal Fagligt-politisk råd indkaldes, når mindst tre lokalforeningsbestyrelser fremsætter krav herom.

Stk. 4. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i Fagligt-politisk råd og dagsorden herfor være lokalforeningsbestyrelserne i hænde så betids, at der gives mulighed for en drøftelse heraf i den samlede lokalforeningsbestyrelse.

§ 13. Chefforum
Chefforum består af to repræsentanter for Det Offentlige Forhandlingsudvalg og en repræsentant for Hovedbestyrelsen samt to offentligt ansatte tandplejechefer udpeget af og blandt de offentligt ansatte tandplejechefer, der er medlemmer af ATO, og som samtidig deltager i et lokalt etableret chefforum, der har oplyst ATO om chefforums eksistens jf. bilag1. Lokale cheffora med mere end 12 tilsluttede offentligt ansatte tandplejechefer kan udpege yderligere en repræsentant pr. påbegyndt 12 repræsentationsgivende offentligt ansatte tandplejechefer.

Stk.2. Hovedbestyrelsen kan ændre bilag 1 når der oplyses om ændringer i de lokale chefforas sammensætning

Stk. 3. Chefforum beskæftiger sig bl.a. med:
At koordinere og fungere som inspirator for de lokale forhandlinger om løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte tandplejechefer.
At igangsætte relevant uddannelse inden for forhandling.

Stk. 4. Det Offentlige Forhandlingsudvalg indkalder chefforum efter behov, dog mindst i år hvor der indsamles krav til de kollektive overenskomstforhandlinger på det offentlige område samt i år, hvor der skal tages stilling til et forhandlingsresultat i forbindelse med fornyelse af de kollektive overenskomster og aftaler på det offentlige område.

Stk. 5. I det omfang det er muligt, skal indkaldelse til møde i chefforum og dagsorden herfor være de af ATO organiserede offentligt ansatte tandplejechefer i lokalområderne i hænde så betids, at der gives mulighed for en forudgående drøftelse heraf i de lokale cheffora.

§ 14. Det offentlige forhandlingsudvalg
Foreningen nedsætter et forhandlingsudvalg på det offentlige forhandlingsområde bestående af fire aktive medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af Forhandlingsrådet, og to medlemmer udpeges af Hovedbestyrelsen. Det ene medlem, som Hovedbestyrelsen udpeger, skal være en offentligt ansat tandplejechef, mens det andet medlem skal være en offentligt ansat specialtandlæge i ortodonti. De to medlemmer, Hovedbestyrelsen udpeger, udpeges efter indstilling fra henholdsvis chefforum og specialtandlægegruppen. Alle medlemmer udpeges for en periode af tre år. Såfremt et medlem af udvalget afgår inden udløbet af vedkommendes funktionsperiode, udpeges snarest muligt derefter et nyt medlem af Forhandlingsrådet respektive Hovedbestyrelsen for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 2. Det offentlige forhandlingsudvalg udfærdiger en forretningsorden, som forelægges Forhandlingsrådet til godkendelse.

Stk. 3. Det offentlige forhandlingsudvalg har til opgave at forhandle overenskomster og aftaler vedrørende løn og arbejdsvilkår for foreningens offentligt ansatte medlemmer. Forhandlingsudvalget på det offentlige område fastlægger principper for behandling af person- og enkeltsager vedrørende ansættelsesmæssige forhold på det offentlige område og skal i nødvendigt omfang inddrages i behandling af sådanne sager.

Stk. 4. Det offentlige F​orhandlingsudvalg arbejder under ansvar over for Forhandlingsrådet og refererer til Hovedbestyrelsen.

§14 a Det private forhandlingsudvalg
Foreningen nedsætter et forhandlingsudvalg på det private ansættelsesområde bestående af tre aktive medlemmer med hel eller delvis ansættelse i privat tandlægepraksis. Et medlem udpeges af Hovedbestyrelsen og to medlemmer vælges af og blandt de privat ansatte medlemmer.

Stk. 2. Forhandlingsudvalget på det private område udfærdiger en forretningsorden, som forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 3. Forhandlingsudvalget på det private område har til opgave at udforme en standardkontrakt vedrørende løn og arbejdsvilkår, der kan anvendes af foreningens privat ansatte medlemmer i forhold til arbejdsgiver. Forhandlingsudvalget på det private område indsamler med passende mellemrum oplysninger om medlemmernes løn og ansættelsesvilkår og offentliggør disse i en anonymiseret enquete. Forhandlingsudvalget på det private område fastlægger principper for behandling af person- og enkeltsager vedrørende ansættelsesmæssige forhold på det private ansættelsesområde og skal i nødvendigt omfang inddrages i behandling af sådanne sager.

Stk. 4. Forhandlingsudvalget på det private område arbejder under ansvar over for og refererer til Hovedbestyrelsen.

§ 15. Forhandlingssamarbejde
Hovedbestyrelsen kan som led i varetagelsen af medlemmernes løn- og ansættelsesmæssige interesser træffe aftale med andre organisationer om at indgå i et forhandlingssamarbejde og/eller fællesskab. I en sådan aftale kan Hovedbestyrelsen binde foreningen til at følge de aftalte forhandlingsregler, gældende for dette samarbejde/fællesskab.

Stk. 2. Såfremt aftaler om forhandlingssamarbejde og/eller –fællesskab på det offentlige område indebærer eller kan komme til at indebære, at foreningen påtager sig økonomiske forpligtelser, herunder optager lån, indgår i garanti- og kautionsforpligtelser, skal aftalerne, før de indgås, forelægges Forhandlingsrådet til godkendelse.

§ 16. Kursusvirksomhed
Foreningen foranstalter kursusvirksomhed i form af efter- og videreuddannelse.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen udarbejder nærmere regler for kursusvirksomheden, der fastsættes i et regulativ, der træder i kraft ved Hovedbestyrelsens beslutning og som skal godkendes på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 17. Kommunikationsvirksomhed
Foreningen kommunikerer regelmæssigt med medlemmerne via ATO’s medier. Der formidles nyheder herunder om regelændringer af betydning for offentlig tandpleje, faglig- og fagpolitisk information, erfaringsudveksling bl.a. fra udviklingsprojekter og lignende i den kommunale tandpleje, informationer om løn- og ansættelsesvilkår m.v.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen udpeger en faglig redaktion for ATOs medier. Den faglige redaktion er ansvarlig over for Hovedbestyrelsen indenfor rammer beskrevet i redaktionelle retningslinjer for ATO’s medier samt i kommissorium for det faglige redaktionsudvalg.

Stk. 3. Foreningen kan efter Hovedbestyrelsens beslutning herom drive forlagsvirksomhed.

§ 18. Tegningsregler, økonomiske dispositioner m.v.
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden sammen med lederen af foreningens sekretariat jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ved indgåelse af økonomiske aftaler herunder driftsmæssige dispositioner inden for det af generalforsamlingen vedtagne budget eller en af hovedbestyrelsen referatført beslutning tegnes foreningen af sekretariatets leder.

Stk. 3. Sekretariatets leder kan specifikt uddelegere tegningsretten i henhold til stk. 2 til sekretariatets medarbejdere.

Stk. 4. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal dog altid ske ved underskrift af formand og et andet bestyrelsesmedlem eller sekretariatets leder på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning herom

§ 19. Administration
Foreningens daglige administrationsarbejde varetages af et sekretariat.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om, at administrationen af sekretariatet kan varetages i et samarbejde med andre organisationer. Hovedbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter og medlemmernes interesser.

Stk. 3. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal aflægges af Hovedbestyrelsen, der skal underskrive årsregnskabet senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 20. Regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet forelægges sammen med det tilhørende bilagsmateriale for de af generalforsamlingens valgte revisorer.

Stk. 3. Den statsautoriserede revisor forestår den regnskabsmæssige revision, medens de medlemsvalgte revisorer skal påse at udgifterne er afholdt i overensstemmelse med foreningens formål, samt at der er udvist passende hensyn ved administrationen.

§ 21. Godtgørelse af udgifter i forbindelse med foreningsmæssige aktiviteter
Der tilkommer Hovedbestyrelsens medlemmer og medlemmer af udvalg nedsat af Hovedbestyrelsen samt forhandlingsudvalgets medlemmer godtgørelse for udgifter i forbindelse med deltagelse i foreningens aktiviteter m.v., efter regler fastlagt af generalforsamlingen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tillægge andre, der deltager i foreningsmæssige aktiviteter, godtgørelse m.v. efter samme regler.

Stk. 3. Der udbetales honorar til forretningsudvalget, og der kan foretages frikøb af medlemmer af hovedbestyrelsesmedlemmer, forretningsudvalgets medlemmer m.fl. jf. § 9. stk. 4.

§ 22. Forskningskonto
På den ordinære generalforsamling afsættes et beløb til ATO’s forskningskonto. Kontingentet fastsættes som et beløb pr. medlem, der betaler kontingentsatsen på 100 %.

Det enkelte medlem betaler forholdsmæssigt i forhold til egen kontingentsats. Beløbet opkræves kvartalsvis tillagt ATO’s driftsmæssige kontingent.

Beløbet hensættes på særskilt konto benævnt forskningskontoen på ATO’s regnskab. Midler hensat i et kalenderår kommer tidligst til uddeling i det følgende kalenderår. Midler, der er bevilliget, men ikke forbrugt indenfor to år regnet fra bevillingsdato, tilbageføres til ATO’s almindelige drift.

Beløbet skal anvendes til at støtte forskning inden for følgende områder:

  1. Samfundsmæssige og adfærdsmæssige faktorer, der påvirker oral sundhed og oral sygdom i befolkningen.
  2. Odontologisk sundhedstjenesteforskning, herunder:
    Forskning, der sigter mod øget erkendelse inden for diagnostik, forebyggelse og klinisk intervention over for orale sygdomme og anomalier
    Forskning vedrørende organisation af tandpleje på populationsniveau.
  3. Tandplejepersonalets arbejdsmiljø
    Stk. 2. Forskningskontoen bestyres og uddeles af et udvalg på fem medlemmer, hvoraf formanden samt to medlemmer udpeges af foreningens hovedbestyrelse og to medlemmer udpeges af tandlægeskolerne.

§ 23. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være fremsendt til Hovedbestyrelsen senest en måned før afholdelse af generalforsamlingen. Med forslagene skal følge en skriftlig begrundelse. Hovedbestyrelsen påser, at sådanne forslag bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Til vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne kræves to tredjedele af de på ATO’s generalforsamling afgivne stemmer.

§ 24. Foreningens opløsning
Forslag om foreningens opløsning skal være ledsaget af forslag til anvendelse af foreningens midler, og forslagene behandles under ét.

Stk. 2. For vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at to tredjedele heraf stemmer for opløsning. Er mindre end halvdelen til stede, skal vedtagelse om opløsning konfirmeres med to tredjedele flertal på ny generalforsamling.

Oversigt over lokale cheffora

Senest vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. oktober 2016 og senere ændret ved ekstraordinære generalforsamlinger 20. juni 2015, 19. september 2015, 17. marts 2018 og ordinær generalforsamling 6. oktober 2022.