ATO’s sundhedspolitik

Politik og presse ATO’s sundhedspolitik

​Vores sundhedspolitik fokuserer på udvikling af tandplejetilbuddet til gavn for medlemmer og borgere – børn, unge og gamle.

Foreningen har i 2016 formuleret en ny sundhedspolitik til erstatning for den, generalforsamlingen vedtog i 1998.

Den nye sundhedspolitik udpeger syv indsatsområder for innovation:
1) tandpleje til flere grupper
2) organisationsformer
3) teamtandpleje
4) sundhedsfremme og forebyggelse
5) efteruddannelse
6) arbejdsvilkår samt
7) viden og metoder.


Værdigrundlag:

ATO’s sundhedspolitik er baseret på foreningens værdigrundlag, som det er fastlagt i vedtægterne:
• at alle borgere i Danmark skal have adgang til et tandplejetilbud, der sikrer en god tandsundhed livet igennem
• at tandplejemidlerne anvendes på den måde, der giver mest tandsundhed for pengene

Sundhedslovens prioriteringer:
ATO’s sundhedspolitik er endvidere baseret på de i Sundhedslovens formålsparagraf prioriterede indsatsområder:
• Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

Børne- og ungdomstandplejen – en rollemodel
Børne- og ungdomstandplejen har,
• med sit opsøgende, sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tandplejetilbud, som tilrettelægges i forhold til den enkeltes behov,
• med en tilslutningsprocent tæt på 100 og
• med en fortsat stigende tandsundhed i gruppen,
vist sig at være en effektiv model til at opnå god mundhygiejne og god tandsundhed. En rollemodel til efterlevelse i det øvrige tandplejesystem.

Tandplejetilbuddet til borgerne – en problembeskrivelse

ATO kan konstatere:
• at børne- og ungdomstandplejen på trods af sin succes er udfordret i forhold til den gruppe af børn og unge, der ikke med de nuværende sundhedsfremmende metoder lærer at tage vare på egen mundhygiejne og tandsundhed,
• at ikke alle borgere tager i mod eller får tilbudt et regelmæssige tandplejetilbud i det nuværende tandplejesystem:
– for mange unge dropper ud af det regelmæssige tandplejetilbud ved patientovergangen mellem det kommunale tandplejesystem og voksentandplejesystemet,
– for mange ældre dropper ud af voksentandplejen uden at de samtidig visiteres til omsorgstandplejen, hvilket fører til unødigt stort tab af tandsundhed,
– der visiteres for få borgere til omsorgstandplejesystemet
• at incitamentstrukturen i voksentandplejetilbuddet ikke er i overensstemmelse med Sundhedslovens prioriteringer, i det tilskudsmidlerne kun i begrænset omfang anvendes til sundhedsfremme og forebyggelse, hvorfor tilskuddet i voksentandplejesystemet ikke skaber mest mulig tandsundhed for pengene,
• at det overvejende palliative omsorgstandplejetilbud ikke længere har et tidssvarende indhold i forhold til patientgruppen, der har udviklet sig fra at være overvejende protesebærende borgere til nu overvejende at være borgere, der har bevaret et funktionsdygtigt tandsæt, som skal vedligeholdes.

ATO’s forslag til løsning af de konstaterede problemer

ATO arbejder for:

 1. at udvikle den behovsorienterede børne- og ungdomstandpleje
  • med særligt fokus på, at de ca. 20 % af en ungdomsårgang, der er årsag til omkring 80 % af de konstaterede tandsygdomme, gøres i stand til selv at tage vare på deres sundhed herunder tandsundhed ved at udvikle og ibrugtage ny sundhedsfremmende og sundhedspædagogisk metodik, der har effekt på denne restgruppe, samt ved at ændre sundhedsloven, så der åbnes mulighed for, at denne gruppe unge kan forblive i det kommunale tandplejetilbud, indtil en hensigtsmæssig sundhedsadfærd er opnået. Drop out frekvensen blandt de 18 – 29 årige kan herved minimeres.
 2. at give kommunerne mulighed for at tilbyde social tandpleje
  • at ændre Sundhedsloven, så kommunerne kan tilbyde behovsorienteret, sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tandpleje til socialt udsatte (§§ 82 og 82 a i lov om aktiv socialpolitik og § 14 i lov om social pension) i et system, hvor borgeren frit kan vælge mellem at modtage tandplejetilbuddet i privat tandlægepraksis og den kommunale klinik, i det den kommunale klinik tildeles ydernummer, så det regionale tilskud til tandpleje for voksne kan opkræves,
  • at ændre Sundhedsloven, så den kommunale tandpleje kan indgå i den tværfaglige og tværorganisatoriske indsats rettet mod socialt udsatte familier, ved at bidrage med sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende tandpleje til hele familien for på denne måde at medvirke til at bryde den sociale arv og skabe mønsterbrydere.
 3. at gøre omsorgstandplejen tidssvarende
  • at ændre det overvejende palliative omsorgstandplejetilbud til et tidssvarende behovsorienteret opsøgende, sundhedsfremmende, forebyggende og eventuelt behandlende tandplejetilbud,
  • at den behandlende del af omsorgstandplejetilbuddet kan gives fra specialindrettede klinikker, så den behandlingsmæssige kvalitet kan sikres, hvor borgeren kan forflyttes med lift og tandplejepersonalets arbejdsmiljø i øvrigt kan sikres,
  • at sikre en tidlig opsporing af de ældre, der dropper ud af voksentandplejetilbuddet f.eks. ved udtræk fra sygesikringsdatabasen over borgere over 65 år, der ikke har fået sygesikringstilskud til voksentandpleje de seneste 24 måneder, således at der skabes mulighed for, at borgernes mundhygiejne og tandsundhed kan opretholdes,
  • at ændre visitationspraksis i kommunerne så alle borgere, der har ret til omsorgstandpleje visiteres til denne, f.eks. ved at indarbejde stillingtagen til dette som et særligt punkt i fælles sprog, der er den metode, de kommunale visitatorer anvender, når der tildeles en borger hjælpemidler, støtte til personlig pleje o.s.v. efter serviceloven,
  • at der i fælles sprog indarbejdes stillingtagen til hjælp til opretholdelse af mundhygiejne ligesom det indarbejdes som et selvstændigt punkt i plejeplanen for den enkelte borger,
  • at den maksimale egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje harmoniseres, så der ikke kan spekuleres i egenbetalingens størrelse ved visitationen af borgeren.
 4. at skabe en incitamentstruktur i voksentandplejen der sikrer:
  • at de i sundhedsloven givne prioriteringer følges ved at opbygge tilskudsstrukturen, så de sundhedsfremmende og forebyggende ydelser gøres økonomisk mere attraktive og de egentlige behandlingsmæssige mindre attraktive,
  • at tilskudsstrukturen opbygges i forhold til borgernes økonomiske formåen og ikke i forhold til ydelserne.
 5. at inspirere de kommunale tandplejer til at indgå i tværfaglige og tværorganisatoriske projekter for at fremme sundheden for kommunens borgere og skabe opmærksomhed om den kommunale tandplejes kompetencer på dette område.

Som vedtaget af ATO’s Hovedbestyrelse den 8. juni 2016 efter gennemført medlemshøring.