Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
 

Ti gode grunde

 

Fordi det handler om dig!

En fagforening er et fællesskab, der kan skabe stærke resultater. ATO har ved vedholdende og dygtig forhandling for de offentligt ansatte tandlæger igennem mere end 30 år, skabt en fair lønudvikling, sikre, faste regler for f.eks. barsel og sygefravær, et trygt arbejdsmiljø og en af landets suverænt bedste pensionsordninger.

Samtidig har vi hjulpet hundredvis af medlemmer, når de har haft problemer i ansættelsen.

Meld dig ind i ATO og bliv en del af fællesskabet!

 ”Kun hvis hver især giver en lille skærv af sig selv og sin viden og deler ud af sin arbejdskraft til fællesskabet, bliver vi stærke og har en eksistensberettigelse. Jo mere vi hver især giver ind, jo mere udvikler vi af lige præcis dét, vi har brug for!”

Anne Kaae-Nielsen, tidligere formand for ATO.


Fordi det handler om værdier

ATO har to væsentlige omdrejningspunkter – en politik for gode løn- og ansættelsesforhold og en sundhedspolitik, der er skrevet ind i foreningens vedtægter. Sundhedspolitikken er baseret på to grundholdninger:

  • Alle borgere i Danmark skal have lige adgang til et tandplejetilbud, der kan sikre dem sunde tænder hele livet.  
  • Tandplejemidlerne skal anvendes til forebyggelse frem for helbredelse. Med forebyggelse har vi skabt mærkbare tandsundhedsresultater, og vi tror på, at forebyggelse giver mest tandsundhed for pengene.
 

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at arbejde aktivt med den generelle sundhedsfremme i samarbejde med andet sundhedspersonale.

Målet er at sikre børn, unge og ældre så optimal en helbredstilstand som mulig. Derfor yder vi også en fokuseret indsats overfor de svageste borgere.

Kun egne interesser
Som selvstændig organisation for offentlige tandlæger kan vi koncentrere os om udelukkende at pleje offentlige, specifikke interesser uden samtidig at gå på kompromis med vores værdier.
 
Det handler om til hver en tid at skabe gode arbejdsvilkår og en positiv lønudvikling for den enkelte offentlige tandlæge.

ATO's sundhedspolitik

 


Fordi det handler om indflydelse

For at kunne påvirke beslutningstagerne kontakter vi jævnligt ministre, politikere på Christiansborg og i Kommunernes Landsforening for at gøre vores holdninger gældende.
 
ATO bruger samtidig pressen, hvor vi kan, til at fortælle de gode historie og gøre opmærksom på vores særlige viden, erfaring og kompetencer.
 
Vi bruger også medierne til at pege på de sundhedsmæssige skævheder, vi mener, der bør rettes op på.
 
Mærkesager i fokus
vi peger på at socialt udsatte borgere har brug for at få tilbudt tandpleje på deres præmisser. Vi peger på behovet for en øget forebyggende og sundhedsfremmende indsats, og vi har fokus på at opspore udsatte børn og unge. 
 
Det handler om, hvordan vi får flere unge mellem 18 og 25 år til at fortsætte med at gå til tandlæge regelmæssigt.

 


Fordi det handler om en fælles kultur

ATO's foreningskultur udspringer af tillidsfulde relationer mellem de enkelte tandlæger rundt omkring i landet – tandlæger, der oplever hinanden som samarbejdspartnere, ikke som konkurrenter.
 
De samme tillidsfulde relationer findes mellem centrale udvalg og medlemmer og mellem sekretariat og medlemmer.
 
Retten til at forhandle
Samtidig er det en kultur, der har skabt en af de største succeser i dansk fagbevægelse. I 1985 brød vi ud af Tandlægeforeningen og stiftede vores egen organisation, og året efter lykkedes det at vinde forhandlingsretten.
 
Det har betydet, at ATO igennem 30 år har været en forening, der har forhandlet de attraktive aftaler og overenskomster for kommunalt ansatte tandlæger, som vi har i dag. 

Fordi det handler om fordele 

Foreningen har forhandlet overenskomst og tjenestemandsaftaler gennem mere end 30 år og har derfor en unik viden om løn og ansættelsesforhold for alle offentlige tandlæger.

Her er, hvad ATO har opnået for dig som medlem:

  • Foreningen har gennem vedholdende forhandlinger sørget for, at du forsat er en af de højst lønnede akademikere i din kommune.

  • Har du job i den kommunale tandpleje, har du en del mere fritid end andre lønmodtagere. Du arbejder 1440 timer om året mod det øvrige arbejdsmarkeds 1739 timer.

  • Der er faste regler om barsel og sygdom. Det betyder blandt andet fuld løn under barsel, sygdom og barnets første og anden sygedag. *

  • Din pensionsindbetaling bevares under barselsorlov. *

  • Du får en af landets bedste pensionsordninger på 20,74 % og kan på den måde lægge næsten en femtedel af din månedsløn oven i din samlede indtægt. Samtidig har du en valgfrihed for en del af lønnen, hvor det er dig, der bestemmer, om du ønsker pension eller din løn udbetalt nu.

  • Mister du erhvervsevnen, har foreningen sørget for en skræddersyet løsning i form af en faginvaliditetsordning, der sikrer dig mindst halvdelen af indkomsten i de første fem år via din pensionsordning.

    Er der ved slutningen af perioden mindre end fem år til folkepensionsalderen, forlænges ordningen yderligere med fem år. Du behøver derfor ikke længere, som kommunalt ansat, selv at tegne en dyr erhvervsudygtighedsforsikring.

*Regler om barsel, barnets første og anden sygedag og pensionsindbetaling under barsel gælder for alle Forhandlingsfællesskabets overenskomster (Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte).

 

Fordi det handler om arbejdsmiljø og trivsel

ATO kæmper for de offentlige tandlægers rammevilkår og følger især de sager tæt, der handler om tandlægernes arbejdsmiljø, faglige tilfredshed og generelle trivsel.

Udover en årelang indsigt i løndannelsen har fagkonsulenterne i sekretariatet specialviden om de generelle ansættelsesvilkår og andre forhold, der kun gælder for offentligt ansatte tandlæger. Når du henvender dig til os, kan vi tilbyde dig én af markedets bedste rådgivninger.

  


Fordi det handler om tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanten er en specialuddannet kollega, uddannet hos ATO, med en tæt kontakt til foreningen. Du finder vores tillidsrepræsentanter i de fleste af landets 98 kommuner, og alle har de lokalkendskab og specialviden om lønforhandling og arbejdsvilkår. Tillidsrepræsentanten er dit bindeled til ledelsen.
 
Eksperter i lønforhandling
ATO mener, at de bedste resultater opnås, når det er tillidsrepræsentanten, der forhandler medlemmernes løn. På den måde er du altid sikret en retfærdigt fastsat løn i forhold til kollegernes og halter ikke bagud i funktions- eller kvalifikationsløn.
 
ATO er samtidig den eneste fagforening for tandlæger, der har en systematiseret og grundig uddannelse af tillidsrepræsentanter og løbende opdaterer deres kvalifikationer.
 
Tillidsrepræsentant for alle kolleger
Vores tillidsrepræsentanter hjælper alle tandlæger, uanset hvor de er organiseret. De kan dog ikke hente specialhjælp i baglandet i en konkret sag, hvis tandlægen ikke er medlem hos ATO. 
 

Fordi det handler om netværk

Netværk er et omdrejningspunkt i foreningen, og for mange af vores medlemmer giver det arbejdslivet en ekstra dimension og kvalitet.

ATO har en tradition for mange fysiske netværk bl.a.  i form af 10 lokalforeninger, der løbende arrangerer faglige møder og kurser i lokalområdet.

Flere steder er der også dannet ERFA-grupper af forskellig faglig karakter, der er skabt netværk for tillidsrepræsentanter og i det hele taget dukker der løbende nye netværk op, startet af medlemmerne selv.

Digitale netværk som supplement
Når vi etablerer arbejdsgrupper og netværk på tværs af landet, kan det være en udfordring at få alle til at mødes.

Det har inspireret os til at tænke i mere dynamiske netværk – de digitale – dels som supplement til de fysiske netværk, men også som en alternativ platform.

Vi arbejder med både åbne og lukkede netværksfora, der kan fungere som samlingspunkter for de enkelte netværk med interne mailgrupper og fællessider.

 
Fra hjemmesiden kan du gå med i en række virtuelle netværk og selv starte nye netværk op.

 


Fordi det handler om demokrati

Vi er 1300 medlemmer, og de 200 af os er aktive i foreningen. Strukturen i foreningen er flad. Hovedbestyrelsen er valgt på generalforsamlingen til at styre foreningen i hverdagen, men der er ikke lang vej fra dig til udvalgsmedlemmer eller Hovedbestyrelsen.

Alle kan til en hver tid møde op på generalforsamlingen og blive valgt til tillidsposter i foreningen eller komme med i diverse udvalg.

Vigtigt er også den måde, ATO indsamler krav til de fremtidige aftale- og overenskomstforhandlinger på.

Forhandlingsudvalget udfærdiger et oplæg, hvorefter alle medlemmer indbydes til møder i deres respektive lokalforeninger.

Her kan enhver få sin mening bragt videre til Forhandlingsudvalget, der i sidste ende sørger for at sende det endelige kravsoplæg videre.

Foreningens struktur

 

Fordi det handler om efteruddannelse

Vores efteruddannelsestilbud er målrettet de offentligt ansatte tandlæger og spænder lige fra formidlet videnskab på det faglige efterårskursus over moderne ledelse på årsmødet for tandplejens ledere, til en udviklingsdag med projekter fra den offentlige tandpleje.
 
Et par gange om året afholder vi temadage om aktuelle emner, ligesom vi løbende udvikler lederkurser, hvor du kan få en klar fornemmelse af, om ledelse er noget for dig.
Kurserne udvikles i både foreningens centrale udvalg og i lokalforeningerne.
 
I samarbejde med tandlægeskolerne
Foreningen tilrettelægger også jævnligt nye efteruddannelsesforløb i samarbejde med tandlægeskolerne, de såkaldte DKTE-forløb (Den Kommunale Tandplejes Efteruddannelse). DKTE indeholder alle de faglige aspekter, der er relevante for ansatte i den kommunale tandpleje.

Verden udenfor
ATO er tilsluttet IAPD (International Association of Paediatric Dentistry).
 
For et mindre beløb bliver du medlem og kan deltage i de faglige kongresser, som den internationale organisation for børnetandpleje afholder.

Målet er at sikre, at den viden og de erfaringer, der opsamles internationalt, også kommer danske tandlæger og det danske tandplejesystem til gode.
 
Samtidig ønsker vi at udbrede kendskabet til kvaliteterne ved den nordiske tandplejemodel.