Forsikring og pension

Privat ansat Forsikring og pension Forsikring og pension

ATO har indgået en aftale med PFA om forsikring og pensionsdækning for privat ansatte medlemmer. Ordningen er frivillig for de privatansatte medlemmer, men ATO anbefaler, at du som privat ansat tilslutter dig ordningen.

ATO-medlemmernes kontaktperson vedr. denne ordning er Sanne Christine Bitsch, der kan kontaktes på telefon 39 17 55 57 eller mail scs@pfa.dk Vi anbefaler, at du bruger denne mulighed, hvis du har spørgsmål om ordningen, priser, dækninger m.v. Ordningen kan kort beskrives som følger:

Hvad indeholder forsikrings- og pensionsordningen for privat ansatte medlemmer?

  • Erhvervsudygtighedsforsikring (Erhvervsevne) med faginvaliditet
  • Kritisk sygdom
  • Dødsfaldsdækning
  • Pension

Hertil kommer mulighed for tilvalg af:

  • Kritisk sygdom til børn
  • Løbende udbetaling til børn indtil 21 år som tilvalg til dødsfaldsdækningen
  • Helbredssikring (sundhedsforsikring)

Pensions og forsikringsordningen er indrettet med en standarddækning, som du kan tilpasse til dine behov indenfor aftalens minimums- og maksimumsgrænser:

 MinimumStandard
Erhvervsevne med faginvaliditet*. Løbende udbetaling50.000 kr.100.000 kr.
Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved ressourceforløbsydelse                Forsikringens størrelse svarer til den sats, der gælder for offentlig ressourceforløbsydelse for forsørgere. Den samlede udbetaling fra erhvervsevnetabsdækningerne kan dog ikke overstige hidtil dækningsgivende løn eksklusive den indbetalingssikrede pensionsindbetaling og efter fradrag af arbejdsmarkedsbidragForsikringens størrelse svarer til den sats, der gælder for offentlig ressourceforløbsydelse for forsørgere. Den samlede udbetaling fra erhvervsevnetabsdækningerne kan dog ikke overstige hidtil dækningsgivende løn eksklusive den indbetalingssikrede pensionsindbetaling og efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag
Erhvervsevne, Engangsudbetaling0 kr.0 kr.
Indbetalingssikring af opsparingsdel og forsikringer ved præmiefritagelseVed tab af erhvervsevne i dækningsberettiget grad overtager PFA præmiebetalingen på dine forsikringer (eksklusiv helbredssikring, der ikke er en del af ordningen) og indbetaler dit hidtidige pensionsbidrag til din pensionsordning
Kritisk sygdom. Engangsudbetaling50.000 kr.125.000 kr.
Kritisk sygdom, børn op til 21 år Engangsudbetaling0 kr.0 kr.
Dødsfaldsdækning Engangsudbetaling50.000 kr.200.000 kr.
Dødsfaldsdækning – Børnepension – Løbende udbetaling til børn op til 21 år0 kr.0 kr.
PensionKan være livslang udbetaling eller 10-årig ratepension eller en aftalt fordeling mellem disse muligheder
InvesteringsprofilSom udgangspunkt er standardvalget Investeringsprofil C, men du kan vælge andre investeringsprofiler med større eller mindre risiko (A,B og D samt Klima Plus) ligesom du kan ændre investeringskonceptet til Du investerer eller PFA valgfri. Du kan kontakte PFA om dette eller læse mere herom på PFA’s hjemmeside.
PFA kundekapitalSom udgangspunkt har din pensionsordning Kundekapital, men det kan fravælges. Læs mere om Kundekapital på PFA’s hjemmeside eller kontakt PFA herom.
Yderligere mulighed
Helbredsikring (sundhedsforsikring)Som medlem af ATO kan du uafhængigt af, om du tilslutter dig pensions- og forsikringsordningen, tegne en sundhedsforsikring i PFA. Du kan tegne den for dig selv (dækker dine børn op til 24 år), for din ægtefælle/samlever og dine børn i alderen 24 – 28 år.

* Om dækning ved tab af erhvervsevne (erhvervsudygtighed) med faginvaliditet gælder:

  • Faginvaliditet dækkes i op til fem år ved tab af mindst 50 % erhvervsevne som tandlæge og et indtægtstab på mindst 10 %
  • Generel erhvervsevne dækkes op til pensionsalder ved tab af mindst 50 % erhvervsevne i alle erhverv og et indtægtstab på mindst 10 %

Hvad koster det?

Mindsteprisen er 2000 kr. pr. måned, men kan være højere afhængig af dine valg.

Af det indbetalte beløb trækkes beløbet til forsikringsdækning, AM-bidrag og administration og resten indbetales til pension.

Ved valg af den ovenfor beskrevne standarddækning vil AM-bidrag, administrationsbidrag og forsikringer herunder indbetalingssikring (eksklusive en evt. helbredsikring) udgøre ca. 590 kr. pr. måned i 2024.

PFA kan oplyse den nøjagtige pris på de forsikringsdækninger du vælger, og de kan oplyse det beløb, der herefter indbetales til pension. Alle forsikringsdækninger med undtagelse af helbredssikring beregnes som en fast procentdel af den ønskede dækning på hvert enkelt forsikringselement. Procenten er forskellig for de forskellige forsikringselementer.

Hvordan tilslutter jeg mig ordningen?

Du kan tilslutte dig ordningen på to måder.

Du kan tilslutte dig som privat, hvor du selv står for indbetalingerne til PFA og derfor selv skal forskudsregistrere indbetalingerne efter de gældende skatteregler. Du tilslutter dig ved at kontakte PFA for at aftale, hvilke dækninger og hvilken pensionsstørrelse du ønsker, hvilken investeringsprofil du ønsker, hvilket investeringskoncept du kunne tænke dig, samt hvilket månedligt bidrag, du herefter skal indbetale (dog mindst 2000 kr.). Du skal i forbindelse med tilslutning til ordningen afgive en tilfredsstillende helbredserklæring.

ATO anbefaler, at du kontakter ATO’s kontaktperson i PFA Sanne Christine Bitsch på telefon 39 17 55 57 eller mail scs@pfa.dk og får en snak om, hvilke forsikringsdækninger og størrelse af pensionsindbetaling der passer bedst til din livssituation.

Du kan tilslutte dig via din arbejdsgiver (arbejdsgiveradministreret ordning). Du skal så have indskrevet i din kontrakt, at arbejdsgiver indbetaler bidraget til ordningen. En formulering i kontrakten kunne være:

”Der oprettes en arbejdsgiveradministreret pensions- og forsikringsordning i PFA under overenskomst nr. 45905 , hvor arbejdsgiver indbetaler minimum xx kr. pr. måned til PFA. Indbetalingen sker samtidig med udbetalingen af løn”.

Inden din arbejdsgiver kan indbetale til PFA, skal du tage kontakt til ATO’s kontaktperson i PFA Sanne Christine Bitsch på telefon 39 17 55 57 eller mail scs@pfa.dk og underskrive en blanket indeholdende information om blandt andet, hvilke forsikringsdækninger og størrelse af pensionsindbetaling der passer bedst til din livssituation, så det indbetalte beløb svarer til, at du kan få de dækninger og den pensionsindbetaling, du ønsker.

Når din arbejdsgiver har indbetalt første gang, vil du modtage en pensionsoversigt fra PFA og du har herefter adgang til MitPFA, hvor du blandt andet kan se din pensionsordning og finde selvbetjeningsværktøjer.

Når du får din pensionsoversigt, vil der være vedlagt en erklæring om erhvervsevne der alene skal udfyldes og returneres, hvis du kan svare bekræftende på et eller flere af de ni spørgsmål blanketten indeholder.

Om helbredssikring

Helbredssikring er et selvstændigt forsikringselement, som du kan tegne, uanset om du tilslutter dig pensions- og forsikringsordningen. Præmien til forsikringen opkræves særskilt, hvis du ikke har Helbredssikringen som en del af den samlede pensionsordning. Kommunalt ansatte medlemmer kan grundet KL’s pensionspolitikker kun etablere den frivillige helbredsikring som en privat indbetalt ordning.

Du kan tegne ordning for dig selv, din ægtefælle/samlever og dine børn.

Helbredsikring dækker:

Fysioterapeut, kiropraktor m.v.

Diagnose og udredning

Operation og efterbehandling

Misbrugsbehandling

Psykolog og Psykiater

Online læge

Herunder dækning af børn under 24. år.

Du skal kontakte PFA og få forhåndsgodkendt de ydelser, du ønsker dækket af forsikringen.

PFA kan oplyse nærmere om dækning og priser. I 2024 er priserne for dig selv og dine børn under 24 år 2.160 kr. eksklusive gebyr for service og rådgivning årligt, for dine børn i alderen 24 – 28 år 2.322 kr. årligt pr. barn og for din samlever 2.436 kr. årligt.