Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tillidsrepræsentantens syv roller


 

 
Tillidsrepræsentanten (TR) er en krumtap. Sådan siger Anne Birkebæk, filialleder og TR i Frederiksberg Kommunale Tandpleje, der nu takker af efter seks år som formand for TR-gruppen under forhandlingsudvalget. ”Som TR har du mange roller. Du er ambassadør, bindeled, lønforhandler og lobbyist. Du er det ekstra øre, der hører, hvad ledelsen ikke hører, og du er med til at drive det afgørende tværfaglige samarbejde i klinikken.” Samtidig er tillidsrepræsentanten medvirkende til, forklarer hun, at præge udviklingen i tandplejen.
 
 
Tekst og fotos; Lene Outzen Foghsgaard. Illustrator: Lars Andersen.
 
Tillidsrepræsentantens (TR) roller er vigtige at kende omfanget og indholdet af både som kollega, leder, samarbejdspartner og nye potentielle tillidsrepræsentanter. Det er vigtigt, forklarer Anne Birkebæk, afgående formand for TR-gruppen og gennem mange år tillidsrepræsentant på Frederiksberg, fordi den indsigt kan bane vej for en bedre forståelse for det store TR-arbejde, der bliver lagt rundt om i tandplejerne, men også fordi det forhåbentlig kan være med til at motivere nye tandlægekolleger til at overveje - måske skulle jeg!
 
Det skal ikke være nogen hemmelighed at især rekruttering af fremtidige tillidsrepræsentanter ligger Anne Birkebæks fagprofessionelle hjerte nært. For hende er det afgørende, at der er tillidsrepræsentanter nu, men også i fremtiden. At nye kræfter kan tage over, hvor gamle slipper, og ikke mindst, at forholdene for tillidsrepræsentanterne til enhver tid er de bedst mulige. Så de oplever, forklarer hun, at de udover at bestride en alsidig og udfordrende post, også møder opbakning fra ledere og kolleger.
 
Anne Birkebæk bruger billedet af en krumtap. Ligesom krumtappen, der ifølge Gyldendals åbne encyklopædi, er en uvurderlig maskindel inden for opbygningen af dampmaskiner og forbrændingsmotorer, er  tillidsrepræsentanterne sammen med TR-gruppen under forhandlingsudvalget krumtappen i foreningens maskinrum.
 
Torsdag den 11. april mødes 63 tillidsrepræsentanter fra hele landet til den årlige TR-konference i Fredericia. De mødes for at viden- og erfaringsdele og for at få en indsigt i og forståelse for tandplejernes budgetter, OK 13 og Hovedbestyrelsens planer og tiltag. På konferencen i år har man valgt blandt andet at sætte fokus på tillidsrepræsentantens rolle, når det gælder håndtering af nedskæringer og afskedigelser på arbejdspladsen.
 
Den afgående formand for TR-gruppen giver her en karakteristik af en TR i kommunal tandpleje anno 2013. Listen tæller syv forskellige roller.
 
Ambassadøren
”Som tillidsrepræsentant har du en tæt kontakt til foreningen og et særligt fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold. DOFT sørger for, at du får specialviden om arbejdsvilkår og erfaring med lønforhandling via kurser, som foreningen afholder.”

Anne Birkebæk beskriver, at du som tillidsrepræsentant både er den lokale, men også den professionelle repræsentant for dine kolleger i forhold til arbejdsgiveren. Udover blandt andet at forhandle løn for dine kolleger, er du også ambassadør i de tilfælde, hvor en kollega måske er udsat for et stort arbejdspres, der i sidste ende kan resultere i stress og sygemelding.
”Jeg har oplevet at gå til min leder og fortælle, at en kollega på en klinik har været superked af det, uden at lederen har vidst besked. Vedkommende har måske haft svært ved selv at sige fra. Som TR har jeg måttet være aktiv for at få sandheden at vide, men mine meldinger til ledelsen er aldrig blevet overhørt.”
 

TILLIDSREPRÆSENTANTENS 
SYV ROLLER:
Ambassadør
Bindeled
Lønforhandler
Lobbyist
Samarbejdspartner
Det ekstra øre
Medleder


 

 
 
 
Bindeledet
Mest af alt er du bindeled mellem kolleger og ledelsen og mellem kolleger og foreningen centralt, fortæller den afgående formand for TR-gruppen. Hun forklarer, at kontakten til ledelsen går på sager i kollegagruppen. Det kan være frustrationer, der skal viderebringes, for at noget kan gøres anderledes. Det kan være konstruktive forslag eller tilbagemeldinger fra medarbejderne på forslag, stillet af ledelsen. Til syvende og sidst, fastslår Anne Birkebæk, handler det om, at du som TR løbende sparrer med ledelsen om at få det bedst mulige ud af de midler, tandplejen har til rådighed. Især i såkaldte sparetider, understreger hun, kan man som TR være med til at kvalificere ledelsens beslutninger.
 
”Det kan for eksempel være fordeling af personalet på klinikken. At man sparrer med ledelsen om, at det kunne være en god ide at flytte en medarbejder, så vedkommende måske er mindre belastet, eller modsat flytte en medarbejder, der mangler udfordringer.”
 
Men bindeleds-funktionen gælder også til baglandet, fortæller Anne Birkebæk.
”Hvis en medarbejder, der er medlem af foreningen, har så alvorlige problemer på arbejdspladsen, at tillidsrepræsentanten ikke selv kan løse konflikten, så tages kontakt til foreningen, der tager over. Det kan være i tilfælde af fyring eller en uenighed om løn, hvilket i få tilfælde kan give anledning til en stor konflikt.”
 
Lønforhandleren
Historisk set har især lønforhandlerrollen være den, der er blevet fokuseret på som den primære, og den er også vigtig, forklarer Anne Birkebæk, fordi fair løn ligger foreningen på sinde. Men i de senere år har der i overenskomsten ikke været mange kroner at komme efter, og derfor har TR'erne skullet tænke alternativt.
”De har for eksempel forsøgt at holde lederen til ilden ved at spørge ind til eventuelle engangstillæg eller andre måder at kompensere på, så medarbejderne fik en fornemmelse af, at der trods krisen var en eller anden form for lønudvikling. Udfordringen har dog været, at det kan være svært at have de vægtige argumenter, når du som TR ikke sidder med den daglige indsigt i budgetterne.”
En anden mulighed er det årlige løneftersyn, som det tit og ofte er tillidsrepræsentanten, der kommer til ledelsen og beder om. Det årlige løneftersyn er en gennemgang af alle lønninger, der foretages sammen med ledelsen. Og selvom en leder måske vil sige, at der ikke er nogen midler at give af, skal man insistere, anbefaler Anne Birkebæk.
 
”I DOFT har vi et digitalt redskab, der giver indsigt i, hvordan lønningerne ser ud, ikke kun blandt kollegerne i tandplejen, men også i hele landet. Et løneftersyn kan derfor hjælpe til at få det nødvendige overblik, så man for eksempel sammen med sin leder kan diskutere, hvem der står for tur til næste løntillæg, og hvilke kompetencer, der skal belønnes?”
 
Anne Birkebæk understreger, at dét, at der blandt de kommunalt ansatte tandlæger er åbenhed omkring lønforhandlingerne i modsætning til, at man forhandler sin løn individuelt, giver en garanti for, at der er den rigtige balance i forhold til, at ikke kun den medarbejder, der taler godt for sig og er en dygtig forhandler, tilgodeses. Fair løn er, når det enkelte lønforløb kan forklares, og når det eller de tillæg, man får tildelt, er forklarlige i forhold til det ansvar, man har, og det arbejde, der udføres.
 
UDDANNELSE AF TILLIDSREPRÆSENTANTER:
DOFT afholder skræddersyede lønforhandlingskurser, hvor kommunale tandplejechefer og tillidsrepræsentanter mødes og øver sig på at forhandle realistiske situationer over et par dage. Når DOFT tilbyder samme uddannelse til både ledere og tillidsrepræsentanter er det for at få parterne til at tale samme sprog og løfte niveauet ved de rigtige forhandlinger og for at bidrage til en fair lønforhandling.
Som noget nyt tilbydes nu også lønforhandlingskurser i AC-regi til tillidsrepræsentanten. I samarbejde med DOFT er kurserne tilrettet, så de nu også er relevante for medarbejdere, der ikke er på en AC-aftale. DOFT eget kursus og lønforhandlingskurset i AC supplerer hinanden, og det anbefales, at man går på dem begge.
 
 
Lobbyisten
Anne Birkebæk beskriver, hvordan dét at være tillidsrepræsentant også indebærer en del lobbyarbejde, der handler om at kaste lys på det faglige og mentale arbejdsklima. Hvordan er relationerne mellem kollegerne? Hvordan er stemningen blandt kolleger og ledelsen? Hvilke vande skal gødes, og hvilke budskaber skal overbringes? Hvilke ønsker skal plantes? Er der frustrationer, der kan tages i opløbet?
En ting er dog, fastslår Anne Birkebæk, at du kan tage forhold op, men i sidste ende er der kun én, der tager beslutningen, og det er lederen. Det skal man have respekt for. Du kan som TR bruge dine argumenter og det gode skyts og tænke sådan på det, at var du ikke gået ind i dialogen, så var der ingen ting sket.

”Jeg tænker sådan på det: Nu har man plantet et frø, og så kan emnet tages frem indimellem, og lederen kan spørges ind til det. I mellemtiden kan så begge parter gå og overveje tingene. Måske en dag såningen bærer frugt. Det kan også være, at du kommer frem til den konklusion, at det ikke var den kamp, du skulle vælge.”
Det kan også handle om nogle procedurer eller retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller andre instanser, der virker uigennemskuelige, forklarer Anne Birkebæk. Her kan tillidsrepræsentanten via DOFT bede om hjælp til at få uklarhederne præciseret. I sidste ende kan det betyde en stor lettelse i arbejdsdagen, hvis procedurerne, der før spændte uhensigtsmæssigt ben, bliver ændrede eller gøres klarere.
 
Samarbejdspartneren
Tandplejen er kendt for det gode tværfaglige samarbejde, der foregår omkring patienten i stolen, men hvad mange måske ikke tænker på er, at også på tillidsrepræsentantsniveau er det tværfaglige aspekt i centrum. Det er afgørende for hele teamspirit-ånden, mener Anne Birkebæk, og opfordrer til, at tandplejen gør endnu mere ud af samarbejdet også her.
 
”På min arbejdsplads har det stor betydning, at vi har fælles fodslag. De tre faggruppers tillidsmænd holder altid formøder inden medmøderne med ledelsen. Her afstemmer vi holdninger, og forholder os til dagordenen. Som regel har vi en overordnet fælles holdning eller også forsøger vi at finde frem til en. Det gode teamarbejde foregår jo i mange retninger.”
Anne Birkebæk taler om, at man faggrupperne imellem ikke opfatter hinanden som konkurrenter, for eksempel i forbindelse med lønforhandlinger, men som samarbejdspartnere - selvom det jo er den samme pose penge, der slås om. Hun fortæller, at tillidsrepræsentanterne også bruger hinanden til indbyrdes at pege på de andre faggruppe-medarbejderes kompetencer til brug i lønforhandlingen, hvis de ligger inde med viden om det.
 
”Som tillidsrepræsentant er du nødt til at arbejde i en konstruktiv ånd. Det er så vigtigt, at tænke på det konstruktive samarbejde som nøglen, hvad end du beskæftiger dig med i TR-rollen”, understreger Anne Birkebæk og gør opmærksom på, at man som bekendt skal vælge sine kampe, og altså også her. Det handler om at holde sig ajour med, hvad ens kollega mener, for man er til for dem. Det er ikke ens eget forhold, man først og fremmest skal tage op. Man skal med andre ord ikke blive tillidsrepræsentant for at gå sit eget ærinde. Det ville være et dårligt udgangspunkt, slår den afgående formand fast.
 
Det ekstra øre
”Du får nogle informationer og er det ekstra øre, der hører, hvad ledelsen ikke hører.”
Anne Birkebæk forklarer, at den rolle som jo selvfølgelig også indeholder dele af ambassadørens, bindelederens og samarbejdspartnerens rolle, alligevel er helt sin egen, fordi den handler om også at være det lyttende, loyale øre og siden handlingsorienterede øre, der bringer de meldinger videre, som er væsentlige for at sikre et godt arbejdsklima.
 
”Ledelse hører jo kun en begrænset del af, hvad der sker ude omkring. Det kan være en medarbejder, der har det skidt i en klinik eller en funktion, og som har bedre af at blive flyttet. Det kan være en medarbejder, hvis familiære forhold gør, at vedkommende ikke kan klare arbejdspresset osv. Forhold, som lederen ikke nødvendigvis er bekendt med. Her er det vigtigt, at nogen ser, når der er ved at opstå problemer, så de kan tages i opløbet, og ledelsen har mulighed for at tage hånd om det.”
 
TR- gruppen
TR- gruppen består af valgte tre-fire tillidsrepræsentanter og sørger for, at tillidshvervet hele tiden udvikler sig, så det hænger sammen med det, der foregår ude på arbejdspladserne.
I mange år har TR-funktionen relateret sig tæt til lønforhandlingerne, men det handler ikke kun om løn. Det handler også om, hvordan hverdagen skal fungere, og hvordan man som TR kan få medindflydelse på, hvordan tandplejen dels yder den høje service, som alle gerne vil yde, og samtidig bevarer en god arbejdsplads, som alle har lyst til at stå op til.
 
Medlederen
Hvis du brænder for at få indflydelse og præge udviklingen, så åbner rollen som tillidsrepræsentant rig mulighed for det, og du behøver ikke nødvendigvis have en leder i maven for at blive TR, forklarer Anne Birkebæk. Med til rollen hører dog, at du godt kan kalde dig en slags medleder, fordi du er dialogpartner til ledelsen.
 
”Du skal ikke være bange for at bære ting frem, der måske kan være følsomme og kontroversielle. Hvis de har betydning for arbejdsmiljøet, skal de frem i lyset. Med andre ord så dur det ikke at være konfliktsky.”
 
Den afgående formand slår fast, at ud over at lave tænder på børnene, kommer du som TR til at se din arbejdsplads udefra, og overordnet set få indflydelse på, hvilken vej tandplejen bevæger sig. Hvad kunne være en god ide at beskæftige sig med? Hvad kunne medarbejderne have behov for af kurser, hvordan går det med samarbejdet, hvordan skal Tandplejen afholde møder og kurser, og hvordan sikres det, at alle medarbejdere er bekendt med det fælles mål?

 
”Hos os på Frederiksberg holder vi uformelle, referatløse TR-møder, hvor vi sidder sammen med ledelsen. Det er møder, vi holder, udover ”medmøderne”, hvor vi kan diskutere alt det af betydning for arbejdspladsen, som ikke hører under de mere formelle medmøder. Vi passer meget på med ikke at gå over stregen med de mere personfølsomme sager, men vi kan godt gå lidt tættere på i den fælles bestræbelse på at løse et problem. TR'ere fra alle tre faggrupper og suppleanterne deltager i de møder.
 
TR-gruppen afholder introduktionskursus for nye TR'ere i DOFT.
 
 
 
Anne Birkebæk fortæller, at det stimulerer ens lederkompetencer at være tillidsrepræsentant. Eksemplerne viser da også jævnt hen, at årsagen til, at TR'ere stopper på posten, ofte handler om, at de har opnået ledelsesfunktoner og derfor ikke længere kan og må bestride funktionen som tillidsrepræsentant. Med andre ord er der ikke lang vej fra TR-rollen til noget mere ledelsesrelateret, hvis det er i den retning ens ambitioner går. 
 
 
”Rollen som TR åbner dine øjne for nogle områder, man måske slet ikke havde kendskab til. Når du står som nyuddannet tandlæge, ved du ikke meget om medsamarbejde, og om hvordan en kommune organisatorisk fungerer og den fagpolitik, der har afgørende indflydelse på hverdagen som kommunal ansat tandlæge. Du finder ud af, hvordan verden organisatorisk og politisk er strikket sammen.”
 
Masser af personlig udvikling
Når man spørger TR-gruppens afgående formand Anne Birkebæk, hvad de mange år på posten har givet hende med i rygsækken, svarer hun uden tøven. ”En stor personlig udvikling”. Når hun bliver bedt om at uddybe, siger hun:
 
”Du bliver mere rummelig og lydhør og også bedre til at se og lytte til andre mennesker. Du bliver bedre til at respektere andres meninger og holdninger, for det er du nødt til. Ellers har du det ikke nemt som TR. Du må være indstillet på at ville lytte, acceptere og forstå, at der som regel er flere meninger om samme sag og forskellige udgangspunkter at se den fra.”
 
”Vi stod, som vi gør i dag, og manglede medlemmer til TR- gruppen. På et kursus havde jeg mødt Sammia, der dog ikke meldte sig, da vi forsøgte at rekruttere. I dagene efter tænkte jeg, at hun ville være god for gruppen. Til sidst ringede jeg til hende og sagde det, som det var - at hun var egnet, og vi havde brug for hende. Der blev stille i røret, og så sagde hun ja. Den glæde det var at sætte sig ned med den nye, firmandsstore TR-gruppe genkalder jeg stadig. Dynamikken var fantastisk. Vi havde ambitioner og masser af ideer, hvor nogle er blevet ført ud i livet, mens andre venter på, at nye kræfter tager over…. Og med hensyn til Sammia. Her fire år efter sidder hun i Hovedbestyrelsen som næstformand for DOFT og i Forretningsudvalget.”
Anne Birkebæk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtidig med at du som TR skal bruge nogle andre sider af dig selv end dem i det tandfaglige arbejde, lægger Anne Birkebæk ikke skjul på, at konsekvensen ved rollen nødvendigvis må være, at du må give afkald på noget faglig udvikling. Du kan ikke både-og, forklarer hun. Lønmæssigt kompenserer kommunerne dog med et særligt TR-tillæg, der bør ligge på samme niveau som de faglige tillæg.
 
Spørges den afgående formand og tillidsrepræsentant ind til, hvornår TR-rollen giver allerbedst mening, fortæller hun om den følelse, det er, når det for eksempel er lykkedes at gøde vandene. Når man har haft et vellykket forløb, hvor parterne er nået overens.
 
”At gå på arbejde som TR handler om mere end at passe sit faglige arbejde. Det giver flere dimensioner til arbejdslivet, som så igen tilføjer nogle oplevelser, du ellers ikke ville have haft. DOFT drives i høj grad af det frivillige engagement og en række frivillige kræfter, som gør et ekstra stykke arbejde ikke kun for egen vinding, men for fællesskabets skyld, og det smitter af på, hvordan man selv har det. Det er bare en grundlæggende god oplevelse at gøre noget, som betyder noget for andre”.
 
 
 
PRÆSENTATION AF TR-GRUPPENS ARBEJDE
 

På TR-konferencen 2012 var der sat fokus på fremtidsscenarier for TR'ernes arbejde og en gensidig forventningsafstemning om rollen i forbindelse med medlemsrekruttering. Konferencen den 11. april 2013, kommer blandt andet til at handle om OK-13, budget og budgetforståelse og TR's rolle, når det handler om nedskæringer og afskedigelser.
 
TR-gruppen består af tillidsrepræsentanter valgt ind på posten. Der vil typisk være tre-fire medlemmer. TR-gruppen er organiseret med en formand og virker som en arbejdsgruppe under Forhandlingsudvalget. Gruppens primære opgaver er at informere og uddanne tillidsrepræsentanter over hele landet via det årlige introkursus for nye tillidsrepræsentanter, den årlige TR-konference og DOFT's særlige lønforhandlingskursus, der arrangeres hvert 3. år. Hvad TR-gruppen i øvrigt måtte vælge at beskæftige sig bestemmer den selv. TR-gruppen mødes ad hoc og efter behov. Der er ingen krav om x-antal årlige møder.

”TR-gruppens tre kardinalpunkter er introkurset, TR-konference og lønforhandlingsskurset. Hvad vi herudover vælger at bruge kræfter på, definerer vi selv. Ingen forventer af TR-gruppen, at de løser andre opgaver end de tre hovedopgaver, men jeg tror, de fleste vil opdage, at når først de sidder i gruppen, får de også lyst til at sætte andre skibe i søen.”
Anne Høirup, tandlæge i Silkeborg og medlem af TR-gruppen siden 2007 under formand Anne Birkebæk, forklarer, at gruppen grundlæggende er sat i verden for er at opfylde TR'ernes behov. Hvad giver TR'erne udtryk for, at de gerne vil blive dygtigere til? Hvilket materiale og informationer savner de i det daglige tillidsrepræsentantarbejde?
 
”At Introkurset er en vigtig del af vores arbejde, handler jo om, at vi hele siden skal sikre, at TR'erne får så god en uddannelse som mulig og er bedst muligt klædt på til opgaven. Kurset er startskuddet. Her møder og netværker du med andre, samtidig med at du introduceres til TR-hvervets mange roller. Du møder også TR-gruppen og sekretariatet, som er en tæt samarbejdspartner. Dét at få sat ansigter på hinanden gør det jo nemmere at kontakte hinanden senere hen.” 
 
TR-konferencen har betydning, forklarer Anne Høirup, fordi den formidler opdateret viden til TR'erne. Hvad rører der sig i Hovedbestyrelsen? Hvad sker der i sekretariat og på den fagpolitiske scene – typisk OK-forhandlingerne? De emner, konferencen tager op, er valgt af TR-gruppen på baggrund af input fra TR-kolleger.
 
”I år har vi for eksempel budgetbehandling på programmet, fordi viden på området er blevet efterspurgt. Til konferencen er vi samlet på tværs af landet og kan vidensdele med hinanden. Afstanden bliver helt naturligt mindre til både kolleger, Hovedbestyrelse og sekretariatet. Det giver et kick at være en masse mennesker samlet om en fælles, stærk interesse. Vi er samlet i DOFT, og man får lyst til at løfte i flok. Den fællesskabsfølelse er en betydelig drivkraft.”
 
De ekstra skibe i søen
Anne Høirup fortæller, at hun og kollegerne i TR-gruppen især har arbejdet med gruppens kommissorium og med at få gjort TR-politikken up to date. Håbet er, forklarer hun, at det vil gøre det nemmere for de næste ved roret.
”Samtidig har vi brugt meget tid på at udvikle vores materiale på hjemmesiden. Hjemmesiden er et stærkt og godt redskab under stadig udvikling, og vi har villet bidrage til at gøre så meget brugbar viden og informationen tilgængelig som muligt. 
Et omdrejningspunkt har også været arbejdet med den relativt nye faginvaliditetsforsikring, som medlemmer af DOFT automatisk får gennem PFA. Anne Høirup fortæller, hvordan TR-gruppen har lagt kræfter i at analysere og undersøge, hvordan forsikringen matcher den eksisterende erhvervsudygtighedsforsikring i TF. Materialet fra processen kan findes på hjemmesiden under TR og ”dokumenter”, lige til at gå til. Man kan iværksætte præcis de initiativer og gode ideer, som man brænder for, fortæller Anne Høirup.
 
”Noget af det, vi ikke nåede, men som kunne stå højt på min ønskeliste til de næste, er en samlet mappe på hjemmesiden med alt det materiale, som man som TR har brug for, når man er ude i bushen og gerne vil informere nye kolleger om fordelene ved DOFT.  Der ligger jo en del brugbart materiale allerede, analysen i forbindelse med arbejdet med faginvaliditetsforsikringen, information om dobbeltmedlemskab, ti gode grunde osv. Materialet kan måske samles bedre, så det er endnu nemmere at gå til.”
Når Anne Høirup bliver stillet spørgsmålet, hvordan det har udviklet hende at være en del af TR-gruppen, nævner hun blandt andet det fantastiske og konstruktive samarbejde, men også at arbejdet har gjort hende skarpere på sin egen viden og mere sikker på sit stof.  Hun nævner den gode sparring og hjælp fra både sekretariatet, hvor Tove, som ansvarlig for TR-gruppen f.or eksempel deltager som referent i alle møder, men også fra Forhandlingsudvalget under Hovedbestyrelsen.
 

 Anne Høirup, tandlæge i Silkeborg Kommunale Tandpleje. Tillidsrepræsentant siden 2007 og tidligere suppleant. Medlem af TR-gruppen siden 2008, og søger nu en afløser til posten.
 
 
 
 
 
 
 
April 2013 
 

 Indhold