Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindholdArbejde udenfor overenskomstens områdeEn opdateret bekendtgørelse udstedt 22. december 2020 i medfør af epidemiloven giver kommunerne hjemmel til at overflytte personale fra andre områder til anden virksomhed end deres overenskomstmæssige arbejdsområde. De vigtigste afsnit er markeret med rødt i bekendtgørelsen her​​. Lovgivning tilsidesætter i denne forbindelse indgåede overenskomster og aftaler. 

Herudover er personaleflytninger beskrevet i Fælleserklæring mellem KL og Forhandlingsfællesskabet af 14. december 2020 – en erklæring der tager højde for udvidelse af restriktioner til flere kommuner og i en længere periode dog længst til udløbet af januar 2021:

Fælleserklæring december 2020 den 14. december 2020

Regionale restriktioner i 69 kommuner: Stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger – centralt og lokalt
KL og Forhandlingsfællesskabet konstaterer, at 69 kommuner (alle kommuner i Region Hovedstaden (undtagen Bornholms Regionskommune), Sjælland og Midtjylland samt Aalborg, Odense, Vejle, Fredericia og Middelfart kommuner) fra den 11. december 2020 er underlagt en række skærpede regionale restriktioner med henblik på at få brudt smittekæderne og begrænse udbredelsen af Covid-19, jf. Regeringens udmelding af hhv. den 7. og 10. december om nye skærpede tiltag.

Parterne har løbende siden pandemiens start i marts 2020 arbejdet for at finde fælles løsninger på de udfordringer, som Covid-19 har medført for de kommunale arbejdspladser. Mange af de kommunale opgaver varetages fortsat, og er helt nødvendige for at samfundet kan fungere i den nuværende situation. Mange kommunalt ansatte er fortsat fysisk på arbejde, mens en række medarbejdere varetager deres opgaver hjemmefra.

Det er vigtigt, at de kommunale opgaver fortsat varetages for at sikre, at samfundet kommer bedst muligt igennem pandemien. Afgørende er, at kommunerne kan løfte de kritiske funktioner i forhold til borgerne og samfundet. Medarbejderne er i den forbindelse en vigtig ressource for at lykkes, og parterne anerkender, at der har været og fortsat bliver udvist fleksibilitet og velvilje i
forsøg på at finde hurtige og tilpassede lokale løsninger.

Parterne er derfor enige om, at det i denne fortsat ekstraordinære situation, hvor det er nødvendigt at få brudt smittekæderne og begrænse udbredelsen af Covid-19 i de 69 kommuner, kan blive nødvendigt at bede medarbejdere om at varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages
så tidligt som muligt, herunder tages med på råd i forbindelse med ændringer i
arbejdsopgaver.

Parterne er enige om, at det er at foretrække, hvis det er baseret på frivillighed, når medarbejdere skal varetage opgaver uden for det normale arbejdsområde, og at arbejdsgiver har ansvar for den nødvendige oplæring.

Der vil fortsat blive taget de nødvendige hensyn til personer i øget risiko, jf.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Begge parter er opmærksomme på situationens alvorlige karakter, som kræver stor gensidig fleksibilitet, hurtighed og vilje til at finde smidige løsninger.
Parterne er enige om, at eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger lokalt.

Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster og aftaler skal drøftes lokalt. Der indgås lokale aftaler, som omfatter både den organisation, som har indgået den overenskomst, hvorunder de pågældende medarbejdere normalt arbejder, og organisationen på det område, hvor de pågældende medarbejdere i den midlertidige periode varetager opgaver. Aftalerne kan indgås smidigt, idet der ikke gælder nogle særlige krav, herunder formkrav. De lokale aftaler ophører
senest 14 dage efter denne fælleserklærings udløb med mindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

De kritiske funktioner og opgaver i tilknytning hertil, der skal varetages, er  forskellige fra kommune til kommune, og behovet for fleksibilitet vil kunne udvikle sig med meget kort varsel. Parterne er derfor enige om, at det skal være muligt at handle hurtigt i ekstraordinære situationer, som følge af fx personalemangel. Der må i disse situationer optages drøftelser eller indgås lokal aftale hurtigst muligt herefter og senest inden for 1 uge.

Medarbejdere, der varetager opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller  overenskomst- /fagområder fortsætter deres sædvanlige løn og får udbetalt eventuelle ulempetillæg og mer- og overarbejde i henhold til den ansattes sædvanlige overenskomst og aftale. 

Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat efter lokal aftale skal varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.
Ovenstående omfatter KL’s forhandlingsområde med grundlag i de regionale restriktioner i de 69 kommuner herunder selvejende institutioner med hvilken kommunen har indgået driftsoverenskomst samt virksomheder som har bemyndiget KL til med bindende virkning at indgå overenskomster mv. (serviceaftalevirksomheder, som eksempelvis forsyningsvirksomheder, havne mv.). Denne fælleserklæring gælder til og med den 10. januar
2021. Såfremt regeringen forlænger de iværksatte restriktioner, gælder fælleserklæringen – for de kommuner forlængelsen omfatter – i tilsvarende periode, dog længst til den 31. januar 2021. De centrale parter vil inden fælleserklæringens udløb vurdere, om der er behov for forlængelse.
Parterne er enige om, at såfremt restriktionerne udvides til at gælde andre kommuner, omfattes disse kommuner af denne aftale fra den dag, hvor restriktionerne træder i kraft. De centrale parter er enige om at følge situationen, herunder status på de lokale drøftelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte 20. marts følgende meddelelse rettet til sundhedspersonale der flyttes til andre områder:

I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger. Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed


Senest opdateret 5. januar 2021