Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindholdArbejde udenfor overenskomstens område


En ny bekendtgørelse udstedt i medfør af epidemiloven giver kommunerne hjemmel til at overflytte personale fra andre områder til anden virksomhed end deres overenskomstmæssige arbejdsområde. De vigtigste afsnit er markeret med rødt. Lovgivning tilsidesætter i denne forbindelse indgåede overenskomster og aftaler.Herudover vedhæftes den fælleserklæring, der i dag udsendes af KL og Forhandlingsfællesskabet og som giver nogle få anvisninger, hvoraf de vigtigste er: 
  • Parterne er derfor enige om, at det i denne ekstraordinære situation udløst af coronavirus kan blive nødvendigt, at nogle medarbejdere kan blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/ fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Udgangspunktet vil være, at den enkelte medarbejder, der evt. skal varetage nye og uprøvede opgaver, inddrages så tidligt som muligt. Desuden vil der blive taget de nødvendige hensyn til ansatte i risikogruppen.
  • Parterne er enige om at opfordre til, at ansatte, der i denne periode får andre opgaver, får den nødvendige oplæring og instruktion, således at hensyn til borgere og ansatte sikres bedst muligt. Ved varetagelse af opgaver indenfor anden overenskomst/fagområde tages der også hensyn til den ansattes faglighed ift. de opgaver, der skal udføres.
  • Der er enighed om, at det sker med afsæt i eksisterende overenskomster og aftaler, og med hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Det betyder bl.a., at i en situation, hvor en ansat måtte blive anvist at skulle varetage opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil, vil pågældende fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale.

Konsekvenserne er, at der lokalt (kommunalbestyrelserne) kan træffes beslutninger om at overflytte personale til anden funktion, hvis der af kapacitetsmæssige grunde er behov for dette.

Da kommunerne er vidt forskellige og har meget forskellige muligheder vil vi formentlig se det udmøntet lokalt på mange forskellige måder. I hvilken udstrækning tandlæger vil blive anmodet om at overtage andre funktioner, har vi på nuværende tidspunkt ingen viden om. 

Vi opfordrer dig til at kontakte ATO, hvis din ansættelseskommune ønsker at overføre dig til andet arbejde, så vi kan se på vilkårene m.v..

Styrelsen for Patientsikkerhed udsendte 20. marts følgende meddelelse rettet til sundhedspersonale der flyttes til andre områder:

I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger. Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed


23. marts 2020